คลัง เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ 4 หมื่นล้านชดเชยขาดดุล

นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

คลัง เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ 40,000 ล้านบาท เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ ดอกเบี้ย 3-3.4% อายุ 5-10 ปี ขายผ่านแอปเป๋าตัง และสาขาธนาคาร 4 ธนาคาร

  • เปิดขายผ่านแอปเป๋าตัง
  • บริการวอลเล็ตสบม.
  • ผ่าน4ธนาคาร “กรุงไทย-กรุงเทพ-กสิกรไทย-ไทยพาณิชย์”

นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. การจำหน่ายให้กับประชาชน วงเงิน 35,000 ล้านบาท ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ วอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท และช่องทางต่างๆ ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงิน 25,000 ล้านบาท และ 2. การจำหน่ายให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดช่องทางการจำหน่าย ดังนี้

1. การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1วงเงิน10,000 ล้านบาท รุ่นอายุและผลตอบแทน (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) 5 ปี 3.00% ต่อปี 10 ปี 3.40% ต่อปีวันจำหน่าย (เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) 6 – 19 มีนาคม 2567 ผู้มีสิทธิ์ซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปวงเงินขั้นต่ำ – ขั้นสูง 100 บาท – 50,000,000 บาท (หน่วยละ 100 บาท)ช่องทางการจำหน่ายวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหมายเหตุ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

2.การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ67 ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1 จองซื้อได้วันที่ 11 – 13 มี.ค.67 วงเงิน 25,000 ล้านบาทผู้มีสิทธิ์ซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยรุ่นอายุและผลตอบแทน (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน) 5 ปี 3.00% ต่อปี 10 ปี 3.40% ต่อปีวงเงินขั้นต่ำ – ขั้นสูง 1,000 บาท – ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง (หน่วยละ 1,000 บาท)ช่องทางการจำหน่าย Internet Banking Mobile Banking และเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ช่วงที่ 2 จำหน่ายวันที่ 18 – 19 มี.ค. 67วงเงิน 5,000 ล้านบาทผู้มีสิทธิ์ซื้อ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรรุ่นอายุและผลตอบแทน(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)10 ปี 3.00% ต่อปีวงเงินขั้นต่ำ – ขั้นสูง 1,000 บาท – ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง (หน่วยละ 1,000 บาท)ช่องทางการจำหน่าย เคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนในวันที่ 11 – 13 มี.ค.67 จะใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) โดยทวีคูณรอบละ 1,000 บาท ซึ่งลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร และในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม (Random) จนครบวงเงินจำหน่าย ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรและได้รับเงินคืน กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ ในวันที่ 14 มี.ค.67

ทั้งนี้ วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะแยกจากกัน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง โดยประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปเงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ หรือสอบถามได้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง