“ลวรณ” นัด 2 อธิบดี “กรมศุลกากร-สรรพากร”​ถกภาษีสินค้าสั่งซื้อออนไลน์

ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง

“ลวรณ” นัด 2 อธิบดี “กรมศุลกากร-สรรพากร”​ถกภาษีสินค้าสั่งซื้อออนไลน์ สั่งสินค้าจากต่างประเทศไม่เกิน 1,500 บาท ไม่ต้องเสียภาษี

  • พิจารณาครบทุกมิติ ปรับให้สอดคล้องสถานการณ์
  • ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ค้าขายสินค้า
  • บริการขนส่งโลจิสติกส์ที่ไม่ใช่ไปรษณีย์

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงแนวการทบทวนการยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าที่มียอดการสั่งซื้อและส่งเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอากรขาเข้าสำหรับสินค้าที่มีหีบห่อ ราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท โดยจะพิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอย่างไร หรือควรยกเลิกการยกเว้นหรือไม่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ในเบื้องต้นการหารือครั้งนี้ จะไม่ได้พิจารณาเรื่องการยกเว้น หรือทบทวนอัตราภาษีเพียงอย่างเดียว แต่จะดูถึงภาพรวมของผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติ  ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ บริการขนส่งโลจิสติกส์ที่ไม่ใช่ไปรษณีย์  การหลบเลี่ยงโดยสำแดงราคาสินค้าให้ต่ำกว่า 1,500 บาทเ พื่อตั้งใจเลี่ยงภาษี รวมถึงฟรีโซน หรือเขตปลอดอากร ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ผู้ผลิต คนทำมาค้าขายที่ได้รับผลกระทบจากยกเว้นภาษีการสั่งซื้อสินค้าด้วย 

“เมื่อบริบทการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เปลี่ยนแปลงไป และมีคำถามจากสังคมมากมาย กระทรวงการคลัง จะเร่งหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด”