EXIM BANK มอบของขวัญปีใหม่ ชูสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่รักษ์โลก

EXIM BANK ลุยจัดเต็มแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ 2567 เพื่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG โดยเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์

  • พร้อมสินเชื่อเพื่อเริ่มต้นส่งออกสำหรับ Size S
  • มาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องแก่กลุ่ม SMEs
  • กลุ่มที่เป็น NPLs ประสบปัญหาจากช่วงโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK ได้จัดเต็มแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ 67 เพื่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG โดยเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ดอกเบี้ยต่ำ 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือน และยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า “สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นส่งออก” วงเงินหมุนเวียนสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย สำหรับผู้ประกอบการไทย Size S ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจเริ่มต้นส่งออกหรือนำเข้าเพื่อส่งออก และ “มาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องแก่กลุ่ม SMEs ที่เป็น NPLs จากช่วงโควิด-19” ปรับลดดอกเบี้ยและพักชำระดอกเบี้ย-เงินต้นตามเงื่อนไขของธนาคาร

ทั้งนี้ ทาง EXIM BANK เล็งเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนยังเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำรงอยู่ และทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจทั่วโลกต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต

โดยผู้ประกอบการทุกระดับควรต้องให้ความสำคัญกับการปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มุ่งมั่นเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาโลกสีเขียว จึงทำงานสานพลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจ รวมถึง SMEs เข้าถึงบริการด้านความรู้ โอกาส และเงินทุน เพื่อปรับทิศทางการดำเนินงานให้สามารถเริ่มต้นและขยายธุรกิจสู่เวทีโลกได้ โดยในปี 67 EXIM BANK มีแพ็กเกจของขวัญให้แก่ผู้ประกอบการไทย ดังนี้

กล่องของขวัญที่ 1 สินเชื่อเพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม EXIM BANK ให้อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน และยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติภายในระยะเวลามาตรการของขวัญปี 2567 ด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG มากยิ่งขึ้น ได้แก่

-EXIM Green Start เป็นผลิตภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และทุกขนาดธุรกิจ โดยเน้นผู้ประกอบการกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีโครงการอื่นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาท

-EXIM Better Rubber Export Financing เป็นผลิตภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยาง และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาท

-EXIM Green Goal เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สูงสุด 7 ปี สำหรับผู้ลงทุน ผู้ประกอบทุกขนาดธุรกิจ ที่มีแผนงานในการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน โดยมีการลงทุนพัฒนา หรือโครงการในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจเพื่อจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม

กล่องของขวัญที่ 2 สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นส่งออก โดย EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อเอ็กซิมเริ่มต้นส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไทย Size S ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจส่งออกและเริ่มต้นส่งออก หรือผู้นำเข้าเพื่อส่งออก โดยให้วงเงินหมุนเวียนสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย และวงเงินรับซื้อตั๋วส่งออกสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย และยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติภายในระยะเวลามาตรการของขวัญปี 2567

กล่องของขวัญที่ 3 มาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องแก่กลุ่ม SMEs ที่เป็น NPLs จากช่วงโควิด-19 (ตามนโยบายรัฐ)

ต่อที่ 1 : กรณีชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือกรณีเลือกชำระเพียงเงินต้น พักชำระดอกเบี้ยได้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ต่อที่ 2 : หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 เดือนแรก ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี พร้อมพักหนี้เงินต้น เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบสามารถชำระภาระหนี้ได้อย่างยั่งยืน มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาว