“พิชัย” ลุย! แบ่งงานรัฐมนตรีช่วย กระทรวงการคลัง

คลัง กระทรวงการคลัง แบ่งงาน รมช.คลัง
“พิชัย” รมว.คลัง ลุย แบ่งงานรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลัง 3 คน

“พิชัย” รมว.คลัง ลุย แบ่งงานรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลัง 3 คน “จุลพันธ์” รับแบบแน่นๆ โดย แบ่งงานรัฐมนตรีช่วย ให้ดูแล 3 กรมภาษีหลัก ธ.ก.ส. – องค์การสุรา – โรงงานไพ่ – กยศ.

  • “เผ่าภูมิ” กำกับดูแล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง – สคร. – กรมธนารักษ์ – EXIM BANK – ธพส. – บสย. -SME D Bank
  • ด้าน “กฤษฎา” ให้กำกับดูแล สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ – การยาสูบ – สถาบันคุ้มครองเงินฝาก – ทิพยประกันภัย

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ทำการแบ่งงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล, และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย ได้ดำเนินการแบ่งงานรับผิดชอบของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดังนี้

1. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีอำนาจในการสั่งการการอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล และการปฏิบัติราชการ 

หรือดำเนินการอื่น ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะพึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

1.1. สำหรับงานของส่วนราชการในสังกัด ดังนี้

– กรมศุลกากร

– กรมสรรพากร

– กรมสรรพสามิต

1.2. เรื่องที่เป็นราชการ อันเกี่ยวกับงานซองรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานซองรัฐ ในกำกับ ดังนี้

– ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

– องค์การสุรา

– โรงงาน

– กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีอำนาจในการสั่งการการอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล และการปฏิบัติราชการ

หรือดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

2.1. สำหรับงานของส่วนราชการในสังกัด ดังนี้

– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

– สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

– กรมธนารักษ์

2.2. เรื่องที่เป็นราชการอันเกี่ยวกับงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

– บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

– ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

– กองทุนการออมแห่งชาติ

– บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

– ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คลัง กระทรวงการคลัง แบ่งงาน รมช.คลัง
“พิชัย” รมว.คลัง ลุย แบ่งงานรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลัง 3 คน

3. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล และการปฏิบัติราชการ

หรือดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะพึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

3.1. สำหรับงานของส่วนราชการในสังกัด ดังนี้

– สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

3.2. เรื่องที่เป็นราชการ อันเกี่ยวกับงานของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

– การยาสูบแห่งประเทศไทย

– สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

– บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

– สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

– สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ ตามข้อ 1 – ข้อ 3 ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระหรวงการคลังถือหุ้น งานที่เป็นเรื่องนโยบาย เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งเป็นอย่างอื่น

โดยการมอบหมายการปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลังผู้ใด ไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่อยู่เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน

ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้อำนาจตามที่มอบไว้ตามคำสั่งนี้แล้ว ให้ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการใช้อำนาจต่อผู้มอบอำนาจเป็นระยะตามความเหมาะสม ในแต่ละเรื่องด้วยบรรดาคำสั่ง หรือหนังสือมอบอำนาจใด ที่มีการมอบอำนาจไว้แล้ว ซึ่งมีข้อความเหมือน หรือขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

กระทรวงการคลัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : “พิชัย ชุณหวชิร”​ พร้อมเยือนวังบางขุนพรหม ลั่นไม่คิดรื้อกฎหมายแบงก์ชาติ