ครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ โครงสร้างพื้นฐาน ไทย-สเปน

เกณิกา ราคายาง
ดร.ผึ้ง-น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์” รองโฆษกรัฐบาล

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมไทย-สเปน หวังได้แลกเปลี่ยน แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาโครงการนำร่อง การให้คำปรึกษา คำแนะนำทางเทคนิคด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

  • ชี้เมืองไทยจะได้รับประโยชน์ ได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ ด้านระบบราง
  • ได้รับความรู้เรื่อง ความปลอดภัย ทางถนน ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก
  • พร้อมเสริมสร้าง ยกระดับความร่วมมือ ด้านท่าเรือ ทำให้ไทย มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (25 มิ.ย.67) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงคมนาคม และการเคลื่อนย้ายอย่างยั่งยืนแห่งราชอาณาจักรสเปน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ตามที่กระทรวงคมนาคม(คค.) เสนอ

นางสาวเกณิกา กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงคมนาคม และการเคลื่อนย้ายอย่างยั่งยืนแห่งราชอาณาจักรสเปน มีจุดมุ่งหมายที่จะ กำหนดกรอบความร่วมมือ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมขนส่ง จึงได้มีการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพื่อกำหนดขอบเขต และกระชับความร่วมมือ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมขนส่ง ของทั้งสองประเทศ

โดยเรื่องนี้ กระทรวงคมนาคม ขอเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นการกำหนดกรอบความร่วมมือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมขนส่งในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 1.ระบบราง 2.ถนน และการขนส่งทางบก 3.ท่าเรือ และการขนส่งทางน้ำ และ 4.การบิน

โดยผ่านการแลกเปลี่ยน แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการพัฒนาโครงการนำร่อง การให้คำปรึกษา คำแนะนำทางเทคนิคและความช่วยเหลือ ในการจัดทำและดำเนินโครงการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

การจัดประชุม สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึง การฝึกอบรม และโครงการแลกเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของทั้งสองประเทศ

โดย กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ และการดำเนินกิจกรรม ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือต่าง ๆ จะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ เช่น 1.ได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ ด้านระบบรางอาทิ การวางแผนและออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ บุคลากรของไทย มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนามาตรฐาน ระบบรางของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

2.ได้รับการสร้างความตระหนักรู้ และความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทย มีแนวทางในการลดอัตราผู้เสียชีวิต และอุบัติเหตุ บนท้องถนน

3.เสริมสร้างการยกระดับความร่วมมือ ด้านท่าเรือ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทย มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของท่าเรือ และระบบโลจิสติกส์ ทั้งในประเทศ และภูมิภาค และ 4.การบินของไทยมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยรองรับการเป็น ศูนย์กลางด้านการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาค

กระทรวงคมนาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : รมว.คมนาคมไทย-จีน หารือ พัฒนาระบบขนส่ง