ด่วน! มติศาลรธน. สั่งรับคำร้อง 40 ส.ว. เรื่อง “นายกฯ ตั้ง นาย พิชิต เป็น รมต.”

ด่วน มติศาลรธน. สั่งรับคำร้อง 40 ส.ว.
ด่วน มติศาลรธน. สั่งรับคำร้อง 40 ส.ว. เรื่อง “นายกฯ ตั้ง นาย พิชิต”

ด่วน มติศาลรธน. ที่ประชุม ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ วันนี้ (23 พฤษภาคม 2567) มีมติ 6 : 3 รับคำร้อง 40 ส.ว. พิจารณา ความเป็น รัฐมนตรี ของ นายกรัฐมนตรี กรณี แต่งตั้ง นาย พิชิต ชื่นบาน เป็น รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ ไม่มีคำสั่งให้ หยุด ปฏิบัติหน้าที่

ด่วน มติศาลรธน. สั่งรับคำร้อง 40 ส.ว. วันนี้ 23 พฤษภาคม 2567 ศาล รัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่ มติที่ประชุม ว่า ตามที่ ประธาน วุฒิสภา ส่งคำร้อง

ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรค สาม ประกอบ มาตรา 82 ว่า

ความเป็น รัฐมนตรี ของ นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นาย พิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่

ศาล รัฐธรรมนูญ พิจารณา ข้อเท็จจริง ตามคำร้อง และ เอกสาร ประกอบ คำร้อง แล้ว เห็นว่า

กรณี เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ด้วยวิธี พิจารณาคดี ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (4)

ด่วน มติศาลรธน. ศาล รัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก (6 ต่อ 3)

(ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย นาย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นาย อุดม รัฐอมฤต และนาย สุเมธ รอยกุลเจริญ) มีคำสั่ง รับคำร้อง ผู้ถูกร้องที่ 1 นายกรัฐมนตรี นาย เศรษฐา ทวีสิน ไว้พิจารณา

และ ให้ผู้ถูกร้องที่  1  ยื่น คำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหา ต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสิบห้าวัน นับแต่ วันที่ได้รับ สำเนาคำร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561มาตรา 54

สำหรับกรณี ของ ผู้ถูกร้องที่ 2 ได้มี คำร้อง ของ ผู้ถูกร้อง ที่ 2 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ถูกร้องที่ 2 ได้ ลาออก จาก ตำแหน่ง รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แล้ว 

ศาลพิจารณา แล้วเห็นว่า เมื่อความเป็น รัฐมนตรีของผู้ ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุด ลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรค หนึ่ง (2) กรณีไม่มีเหตุ ที่จะต้อง วินิจฉัยคดี ต่อไป ตาม พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดี ของ ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 51 ศาล รัฐธรรมนูญ มีมติ เสียงข้างมาก (8 ต่อ 1) (ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย นาย อุดม สิทธิวิรัชธรรม) มี คำสั่ง ไม่รับคำร้อง เฉพาะส่วน ของผู้ ถูกร้องที่ 2 ไว้พิจารณา วินิจฉัย

ด่วน! มติศาลรธน. มติ 5 : 4 ให้ยังคงปฏิบัติ หน้าที่ ต่อไปได้

ส่วน กรณีที่ ขอให้ ศาล รัฐธรรมนูญ พิจารณา ยุติการปฏิบัติ หน้าที่ของ ผู้ถูกร้องที่ 1 นั้น จนกว่า ศาล รัฐธรรมนูญ จะมี คำวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง  คณะ ตุลาการ ศาล รัฐธรรมนูญ พิเคราะห์ ตาม ข้อเท็จจริง ตามคำร้อง และเอกสารประกอบ คำร้อง ในชั้นนี้ ศาล รัฐธรรมนูญ มีมติ เสียงข้างมาก (5 ต่อ 4) (ตุลาการ ศาล รัฐธรรมนูญ เสียงข้างน้อย นาย ปัญญา อุดชาชน นาย อุดม สิทธิวิรัชธรรม นาย วิรุฬห์ แสงเทียน และ นาย จิรนิติ หะวานนท์) ไม่สั่งให้ ผู้ถูกร้องที่ 1 หยุดปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งศาล ดังกล่าว เป็นไปตามที่ สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 40 คน ยื่น คำร้องต่อ ประธานวุฒิสภา (ผู้ร้อง) ว่า 

นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้องที่ 1 ) ได้นำความ กราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้า แต่งตั้ง นาย พิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้องที่ 2 ) เป็น รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้ง ๆ ที่รู้ หรือ ควรรู้ อยู่แล้วว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ

เนื่องจาก ผู้ถูกร้องที่ 2 เคยถูก ศาลฎีกา มีคำสั่งจำคุก เป็นเวลา หกเดือน ในความผิด ฐานละเมิด อำนาจศาล

เป็นบุคคล ที่กระทำการ อันไม่ซื่อสัตย์ สุจริต และ มีพฤติกรรม อันเป็น การฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน ทางจริยธรรม อย่างร้ายแรงตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) และ (5)

เป็นเหตุให้ ความเป็น รัฐมนตรี ของ ผู้ถูกร้อง ทั้งสอง สิ้นสุด ลงตาม รัฐธรรมนูญ

มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4)และ (5) หรือไม่ ผู้ร้อง จึงส่งคำร้อง เพื่อขอให้ ศาล รัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82

ที่มาของ ข้อมูล : https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/more_news.php?cid=8&filename=index

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :https://thejournalistclub.com/politic-econ-news-morning-today/261186/