ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องยุบพรรคก้าวไกล

วันนี้(3เมษายน 2567)ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กรณีให้ยุบพรรคก้าวไกลพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง กกต. กรณีให้ยุบพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ยุค พิธา-ชัยธวัช 10 ราย ลุ้นถูกตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(3เมษายน 2567)ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กรณีให้ยุบพรรคก้าวไกลพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลคณะกรรมการการเลือกตั้งวงเล็บกกต. ผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิ์สมัคร รับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง

และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายใต้กำหนด 10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ 2560 มาตรา 92 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง

ผลการพิจารณา

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการ อภิปรายแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคผู้ถูกร้องกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง(1) และ (2) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ 2561 มาตรา 7 (13)

ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้พรรคผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ 2561 มาตรา 54

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดเก่า หรือชุดเดิมที่ถูกกกต.ร้องศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค มีรายชื่อดังนี้

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล

นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล นายทะเบียนสมาชิกพรรคก้าวไกล

น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เหรัญญิกพรรคก้าวไกล

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล สัดส่วนภาคเหนือ

นายสมชาย ฝั่งชลจิตร กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล สัดส่วนภาคใต้

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล สัดส่วนภาคกลาง

น.ส.เบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล สัดส่วนภาคตะวันออก

นายอภิชาต ศิริสุนทร กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล สัดส่วนภาคเหนือ

นายสุเทพ อู่อ้น กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล สัดส่วนปีกแรงงาน

อ้างอิงข้อมูลจาก เว็บไซต์พรรคก้าวไกล