CISA ใบเบิกทางสู่อาชีพการเงิน

การมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เรื่องอัตราผลตอบแทนเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนความรู้ความสามารถของบุคคลากรในองค์กรด้วย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพบุคลากรของตลาดทุนไทยมาโดยตลอด สามารถผลิตบุคลากรด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุ ป้อนสู่ตลาดทุนไทยแล้ว จำนวน 2,359 คน ผ่านหลักสูตร CISA ที่เกิดจากความร่วมมือกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน 

หลักสูตร CISA ย่อมาจาก Certified Investment and Securities Analyst เป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต. ในการใช้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน  มีจุดเด่นคือ เป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้ด้านการวิเคราะห์การลงทุน ทั้งหลักเกณฑ์ กฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ จรรยาบรรณ มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง หลักทรัพย์ทุกประเภทที่ซื้อขาย และวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องทิศทางพัฒนาการของตลาดทุนไทย

ที่สำคัญ เป็นหลักสูตรที่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง จึงเปิดกว้างให้กับทุกคนที่สนใจ ทั้งคนที่มีพื้นฐานการศึกษาและทำงานด้านการเงินอยู่แล้วหรือ คนที่อยากเปลี่ยนสายงาน  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายไม่สูง จึงเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงความรู้ และสามารถต่อยอดไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตได้หลายวิชาชีพในตลาดทุน

หลักสูตรแบ่งเป็น ระดับ คือ ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA) และระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA) โดยคุณวุฒิที่ได้รับ จะเป็นใบเบิกทางสู่วิชาชีพงานการเงินที่หลากหลาย ถ้าเป็นสายสถาบันการเงิน ก็สามารถเป็น นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน วาณิชธนากร นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ส่วนสายบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์การเงิน ผู้จัดการด้านการลงทุน ไปจนถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)   ขณะที่วิชาชีพอื่น ๆ ก็สามารถใช้ CISA เพื่อประโยชน์ในการยกระดับการทำงาน เช่น ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน เป็นต้น

และล่าสุด  ได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร CISA เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีหลังสถานการณ์โควิด    ซึ่งตั้งแต่ปี 2563จนถึงกลางปี 2566 มีผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA ทุกระดับสูงถึง 540 คน นอกจากนี้ จะมีการมอบรางวัล CISA Achievement Award เป็นครั้งแรกให้กับคุณ เทิดศักดิ์ ทวีธีระ ในฐานะบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงแก่หลักสูตรและสร้างคุณูปการต่อตลาดทุนไทย โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์หลักทรัพย์กว่า 30 ปี เคยได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนถึง 6 ครั้ง และเป็นวิทยากรอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี

คนที่สนใจอาชีพด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน สามารถดูข้อมูลหลักสูตร CISA เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/cisa