อัปเดตกำหนดการครม.สัญจรครั้งที่1 รัฐบาลเศรษฐา ปักหมุดหนองบัวลำภู

อัปเดตกำหนดการครม.สัญจรครั้งที่1 รัฐบาลเศรษฐา ปักหมุดหนองบัวลำภู ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2566 ติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • มอบ สปก. 4-01 จำนวน 100 ราย
 • มอบนโยบายการแก้จน แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจราชการและเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ พื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 • วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
 • เวลา14.00 น. นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด กลไกการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment : CBTx) ณ บ้านภูดินทอง ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จากนั้นเดินทางไปรับฟังติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูหา ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 • เวลา 15.10 น. นายกรัฐมนตรีจะเข้าสักการะศาลหลักเมืองพระยาไชยเชษฐาธิราชสักการะ, อนุสาวรีย์ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา รับความเคารพจากกองกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พร้อมกล่าวพบปะและมอบโอวาทให้คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีม 5 เสือ Plus ระดับตำบล ชรบ. จำนวน 4,000 คน

พร้อมตรวจเยี่ยมแถวกองกำลัง ชรบ. จำนวน 3,000 นาย ที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด “หนองบัวลำภู โมเดล” รับฟังการบรรยายสรุปมาตรการป้องกันยาเสพติดและชมนิทรรศการจาก 6 อำเภอ คือ อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง และอำเภอนาวัง

 • เวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรีร่วมการแข่งขันฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีวิถีพื้นถิ่น และรับประทานอาหารพื้นบ้าน ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 • วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
 • เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 • เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้านของนางหนูปาน พรมโคตร แปลง สปก. เลขที่ 1 กลุ่ม 839 เนื้อที่ 10-0-00 ไร่ วันที่ออกหนังสืออนุญาต 2 มิ.ย. 2551 ที่ดินตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางต่อไปยังวัดสว่างชัยศรี หมู่ที่ 3 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง เพื่อร่วมกิจกรรมดังนี้

 1. เยี่ยมชมตลาดชุมชน ยลวิถีชาวบ้าน
 2. รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่แนวทางการแก้จนภาคการเกษตร และการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ (young smart famer)
 3. รับฟังแนวทางการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแปรรูป โดยกรมประมง และประธานกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง ตรา 1 เดียว
 4. ชมการจักสานจากคล้าของผู้สูงอายุ
 5. รับฟังแนวทางการยกระดับและผลักดัน ผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ผ้าฝ้ายแกมไหมทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด เป็น “Soft power” ตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมหม่อนไหม
 6. มอบ สปก. 4-01 (จำนวน 100 ราย) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายการแก้จน แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร และพบปะประชาชน