จับตาครม.วันนี้(13ก.พ.)กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ปี67

วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่คาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้(13ก.พ.67)

จับตาครม.วันนี้(13ก.พ.)กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 และปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567

  • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างปรับปรุงพ.ร.บ.กัญชากัญชง
  • และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก
  • จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
  • ที่มิใช่สารสกัด จากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(13ก.พ.67) มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีวาระครม.ที่น่าสนใจดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอ การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 การขอขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ขอความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. …

กระทรวงพลังงาน เสนอ ร่างแผนงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย กับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. 2024 – 2025

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ ผลการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประขาชาติ ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร หรือห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย ประจำปี 2565 ความก้าวหน้าของกิจกรรมประจำปี 2566 และการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เสนอ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

วาระเพื่อทราบ

สำนักงบประมาณ เสนอ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างปรับปรุงพ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ. …

การเสนอขออนุมัติตั้งงงประมาณรายจ่ายประจำปีงบปี พ.ศ. 2568 สำหรับรายการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของบางหน่วยงานที่เสนอครม.ไม่ทันในสัปดาห์ก่อน

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มิใช่สารสกัด จากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. …

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ…. และร่างกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอาคารชุด สำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. … รวม 2 ฉบับ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอ ร่าง กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ…. และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง พ.ศ. ….

คณะกรรมสิทธิมนุษยชน เสนอ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขนิยาม “ป่า” และการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ของไทยเพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ การปรับบทบาทภารกิจ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ปฏิการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2