วันนี้(30ม.ค.67) ครม.อนุมัติแต่งตั้ง โยกย้ายหลายตำแหน่ง

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันนี้(30ม.ค.67)ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายหลายตำแหน่ง “รอย อิงคไพโรจน์” เป็นเลขาสมช.  ข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยฯ กระทรวงการต่างประเทศ เช็คได้ที่นี่

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบเรื่องการแต่งตั้ง วันที่ 30 มกราคม 2567 ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)

  • ครม.อนุมัติแต่งตั้ง นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะคณะรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. การรับโอนข้าราชการตำรวจมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

  • ครม.อนุมัติรับโอน พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว
นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

  • ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 8 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้

 1. นายชลธิศ สุรัสวดี     ด้านการบริหารจัดการที่ดิน

 2. นายคณิต สุขรัตน์    ด้านทรัพยากรดิน

 3. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์   ด้านการปฏิรูปที่ดิน

 4. นายมณฑล สุดประเสริฐ   ด้านการผังเมือง

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย ดวงสถาพร  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6. นายเสรี นนทสูติ    ด้านกฎหมาย

 7. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ทินนโชติ   ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 8. นายกุลิศ สมบัติศิริ    ด้านเศรษฐศาสตร์

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 4. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้

 1. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

 2. นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

 3. นายถาวร ทันใจ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมประมง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

 4. นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

5. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ)

  • ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 9 ราย ดังนี้

1. นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

3. นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี

4. นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

5. นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ

6. นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

7. นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

8. นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

9. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 5 รายดังกล่าว (ลำดับที่ 1, 3, 4, 6 และลำดับที่ 9) ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว

6. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

  • ครม.อนุมัติแต่งตั้ง นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี สำนักงานปลัดกระทรวง สืบแทนนายวิชชุ เวชชาชีวะ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชชุฯ พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 25 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

  • ครม.มีมติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

8. แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

  • ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้

 1. เลื่อน นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 2. เลื่อน นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

 3. เลื่อน นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

 4. เลื่อน นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

9. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • ครม.อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

    1. นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  เป็นประธานกรรมการ

    2. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

    3. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์

    4. นางปังปอนด์ รักอำนวยกิจ  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

    5. นายอาร์ม ตั้งนิรันดร    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์

    โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 10. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

  • ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีจำนวนเกินกว่าสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้

   1. พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการกีฬา

   2. ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

    โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2567 เป็นต้นไป