อัปเดตวาระครม.ล่าสุด ที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในวันนี้(3มี.ค.2567)

อัปเดตวาระครม.ล่าสุด ที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้(3 มี.ค.2567)

อัปเดตวาระครม.ล่าสุด ที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้(3มี.ค.2567)  : กระทรวงพลังงาน เสนอ การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

 • หลังจากที่บอร์ดกฟผ. มีมติ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2567 ที่ผ่านมา
 • เห็นชอบการยืนยันเสนอชื่อ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้(3มี.ค.67) เวลา 13.00น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลังจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สาเหตุที่จัดประชุมครม.ในวันอาทิตย์ ซึ่งตามปกติจะจัดประชุมในวันอังคารนั้น เนื่องจากนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปต่างประเทศช่วงวันที่ 4-14 มี.ค.2567 เพื่อประชุมสุดยอดอาเชียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ จากนั้นจะเดินทางต่อไปเยือนประเทศฝรั่งเศส และเยอรมนี เพื่อเชิญชวนนักลงทุน

เปิดวาระครม. วันที่ 3 มีนาคม 2567 มีวาระที่สำคัญดังนี้

วาระครม.เพื่อพิจารณา

 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเชียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50  ปี ความสัมพันธ์
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ…..
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ(ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ…. (จำนวน 3 ฉบับ)
 • กระทรวงพลังงาน เสนอ ร่างตราสารว่าด้วยการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ การปรับปรุงแก้ไขความตกลงว่าด้วยน้ำตาลระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงการเจรจาทวิภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์

วาระครม.เพื่อทราบ

 • กระทรวงพลังงาน เสนอ การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) หลังจากที่บอร์ดกฟผ. มีมติ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2567 ที่ผ่านมาเห็นชอบการยืนยันเสนอชื่อให้ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.
 • คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เสนอ  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food)
 • คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เสนอ รายงานการศึกษา เรื่อง โอกาสของเศรษฐกิจชุมชนกับการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
 • คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่อง ขอให้สั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา การใช้พื้นที่บริเวณเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
 • กระทรวงพลังงาน เสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการ คาดว่าจะเป็นกรณี การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทกรณีการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยของบริษัท ปตท.สผ. และบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเสนอขอแต่งตั้ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย (นางเอทิริสิงเห อารัจจิลาเค ศรียานี วิชยันติ เอทิริสิงเห)
 • กระทรวงคมนาคม เสนอ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ.)
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง