เช็คเลย!!! ครม. วันที่ 13 ก.พ.67 อนุมัติ /เห็นชอบแต่งตั้งหลายตำแหน่ง

น.ส. เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เช็คเลย!!! ครม. วันที่ 13 ก.พ.67 อนุมัติ /เห็นชอบแต่งตั้งหลายตำแหน่ง “วัน  อยู่บำรุง” , “บุญจง  วงศ์ไตรรัตน์”  เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

  • “ศุภวุฒิ  สายเชื้อ” นั่งประธานสภาพัฒน์
  • พลเอก สุพจน์  มาลานิยม  ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ การแต่งตั้ง ดังนี้

 1. ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  ดังนี้ 1.นายวัน  อยู่บำรุง  2.นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์  เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

2. ครม.รับทราบการแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 11 คน ดังนี้

1.นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ     ประธานสภา

2.นายกงกฤช  หิรัญกิจ     กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

3.นายกฤษณะ  วจีไกรลาศ    กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

4.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

5.นายปิยะมิตร ศรีธรา   กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

6.นายวิษณุ  อรรถวานิช   กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

7.นางสาวรัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

8.นายสมประวิณ  มันประเสริฐ  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

9.นายสุพจน์  เตชวรสินสกุล  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

10.นายอารีย์  ชวลิตซีวินกุล  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

11.นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ   กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากขอลาออก ดัวนี้

1.พลเอก  สุพจน์  มาลานิยม   ประธานกรรมการ

2.นายอนุกูล  ปีดแก้ว    กรรมการอื่น (ผู้แทน พม.)

3.นายสมมาตร  มณีหยัน   กรรมการอื่น (ผู้แทน พม.)

4.นายเดชบุญ  มาประเสริฐ   กรรมการอื่น

5.นายมณเฑียร  อินทร์น้อย   กรรมการอื่น

6.นายสมิทธิ  ดารากร ณ อยุธยา   กรรมการอื่น

7.นายอณุศาสณ์  อรรถวิทยา   กรรมการอื่น

8.นายอดิศร  นุชดำรงค์    กรรมการอื่น

9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  จำรัสจรุงผล  กรรมการอื่น

10.นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์   กรรมการอื่น

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเป็นต้นไป

4. ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน 7 คน แทนกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้

1.นางศรัณยา  สุวรรณพรหม    (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)

2.พันตำรวจ พัฒน์เชษฐ์  อุ่นอนันต์   (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)

3.นายชุติเดช  มีจันทร์

4.นายพรชัย  อินทร์สุข

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์  มหาเวสน์ศิริ

6.นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ

7.นายอนุกูล  พฤกษานุศักดิ์

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมติเป็นต้นไป

5. ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา รวม 7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้

1.นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์    ประธานกรรมการ

2.นายอภัย  สุทธิสังข์     กรรมการอื่น (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

3.นายดนัย  วิจารณ์     กรรมการอื่น (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

4.พลเอก นิธิ  จึงเจริญ     กรรมการอื่น

5.พลตำรวจตรี วรากร  อยู่อย่างไท  กรรมการอื่น

6.พลตำรวจตรี มนตรี  แป้นเจริญ   กรรมการอื่น

7.นายสมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย    กรรมการอื่น

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

6. ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้พ้นตำแหน่งจากตำแหน่งตามวาระ  จำนวน 6 คน  ดังต่อไปนี้

1.นายณปกรณ์  ธนสุวรรณเกษม    ประธานกรรมการ

2.นายธนา  โพธิกำจร     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

3.นายอภิรัต  ศิรินาวิน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

4.นายวุฒิรักษ์  เดชะพงษ์พันธุ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล

5.นายฉัตรชัย  ธนาฤดี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผลและ

การบริหารความเสี่ยง

6.นายเทพรัตน์  พิมลเสถียร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล