ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการวันที่ 7พ.ย.66

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี (7 พ.ย.2566) มีมติเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ ดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง  นายอุเมสนัส  ปานเดย์   เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

2. การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายจำนงค์  ไชยมงคล  เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  โดยมีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวขนิษฐา  สหเมธาพัฒน์  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

4. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายมงคล  วิมลรัตน์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นักบริหารสูง)  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. นางสาววนิดา  พันธ์สอาด  รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมพลศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงกระทาวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นักบริหารสูง)  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอแต่งตั้ง นายอินทพร  จั่นเอี่ยม     รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

6. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้รับโอน นายกฤษฎา  คงคะจันทร์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา (นักบริหารระดับสูง) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป