เปิดวาระครม.วันนี้(27มี.ค.67)โอนย้ายข้าราชการมาประจำสำนักนายกฯ

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(26 มีนาคม 2567) มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเป็นประธาน

เปิดวาระครม.วันนี้(27มี.ค.2567) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

  • จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
  • กระทรวงกลาโหมเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  • รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
  • บ่ายเศรษฐาประชุมกตร.ช่วงเวลาใกล้เคียงกับทักษิณเข้าพรรคเพื่อไทย
  • ช่วงค่ำเกาะขอบสนามเชียร์บอลไทยฟาดแข้งเกาหลีใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(26 มีนาคม 2567) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลังเป็นประธาน มีวาระที่สำคัญที่จะเข้าสู่ครม.ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เสนอ การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

กระทรวงกลาโหม เสนอ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

กระทรวงกลาโหม เสนอ แนวทางในการเบิกคำใช้จ่ายงบประมาณของการส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารติดต่อของกองทัพไทย ณ กองกำลังสหรัฐอมริกา ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขออนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ขอความเห็นชอบต่อการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ การเสนอรายการ “ชุดไทย : ความรู้ งานช่างฝีมือ และแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ” (Chud Thai : The Knowledge, Craftsmanship and Practices of The Thai National Costume) และ “มวยไทย”(Muay Thai : Thai Traditional Boxing) เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก

กระทรวงแรงงาน เสนอ การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานด์ ประจำปี พ.ศ. 2567

กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงสำหรับค่าบริการในสนามบิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอ ขอความเห็นชอบแผนความต้องการอัตรากำลังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2568-2572

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

กระทรวงมหาดไทย เสนอ การนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในส่วน ที่เกี่ยวกับวินัยและโทษผิดวินัยมาใช้บังคับกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยอนุโลม

วาระเพื่อรับทราบ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กระทรวงแรงงาน เสนอ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมอลตาประจำประเทศไทย และการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมอลตาประจำประเทศไทยในฐานะ หัวหน้าสถานทำการทางกงสุล (นายวราทิตย์ เบ็ญจวิลาส)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงชาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย และการปรับสถานะสถานทำการทางกงสุลจากสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย เป็นสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย (นายสเตียปัน ชูริช)

กระทรวงพลังงาน เสนอ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานสถานการณ์ส่งออกของไทยประจำเดือนมกราคม 2567 และสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน เสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิในที่ดินและสิทธิชุมชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

กระทรวงยุติธรรม เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอาญา และศาลแพ่งมีนบุรี พ.ศ. …. (กำหนดวันเปิดทำการเผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอาญาและศาลแพ่งมีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป)

กระทรวงคมนาคม เสนอ แต่งตั้งกรรมการอื่น (ผู้แทนกองทัพอากาศ และผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กระทรวงคมนาคม)

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

กระทรวงคมนาคม เสนอ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน (กระทรวงคมนาคม)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ จำนวน 22 ราย

กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (จำนวน 2 ราย)

1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ)

นอกจากนี้ในเวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่นายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี จะเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยเวลา 13.45 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ สส. เข้าพบเป็นรายกลุ่ม

จากนั้นในช่วงค่ำนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทย ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งจะพบกับ ทีมชาติเกาหลีใต้ หลังจากที่เสมอกันมาในบ้านเกาหลีใต้1-1 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกกลุ่มซี โซนเอเชีย