วาระครม. ที่คาดว่าจะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 ม.ค. 67

วาระครม. ที่คาดว่าจะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มกราคม 2567

วาระครม. ที่คาดว่าจะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 ม.ค. 67 รายงานความเห็นกฤษฎีกา ออกพ.ร.บ. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการเงินดิจิทัลผ่านวอลเล็ต

 • กระทรวงพลังงาน เสนอ การปรับลดค่าไฟฟ้า
 • งวดใหม่รอบเดือนม.ค. – เม.ย. 67 ไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย
 • กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานความเห็นกฤษฎีกาหลังได้รับคำตอบจากกฤษฎีกาว่ารัฐบาลมีอำนาจตามกฏหมายที่จะออกพ.ร.บ. เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการเงินดิจิทัลผ่านวอลเล็ตได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรา 53 และ 57 ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง
 • กระทรวงพลังงาน เสนอ การปรับลดค่าไฟฟ้างวดใหม่รอบเดือนม.ค. – เม.ย. 67 ไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอ แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง) และโครงการปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าระยะที่ 13 ส่วนที่ 1 ของการไฟฟ้านครหลวง
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอ ร่างกระทรวงซึ่งออกตามความในหมวดสี่การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามพ.ศ….
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ ขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • กระทรวงการคลัง เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาวสุดท้าย ชันจันทึก)