วาระที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.วันที่4ธ.ค.66

วาระที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ) วันที่ 4 ธ.ค.66

วาระที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ) วันที่ 4 ธ.ค.66

วาระเพื่อพิจารณา

  • ข้อเสนอการก่อสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย
  • กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ร่างคำมั่นของประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  • กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
  • สำนักงบประมาณเสนอ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568
  • กระทรวงพลังงานเสนอร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ. ..
  • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอมาตรการงดดอกเบี้ยโรงรับจำนำในส่วน 5,000 บาทแรก
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สวมใส่ผ้าทอขิดสลับหมี่ “ลายบัวลุ่มภู” สีชมพูอ่อน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าวันนี้ (4 ธ.ค. 66) เวลา 09.30 ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สวมใส่ผ้าทอขิดสลับหมี่ “ลายบัวลุ่มภู” สีชมพูอ่อน ผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

1.โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบการให้ความรู้ทางการเงินและมาตรการแก้ปัญหาหนี้รายย่อย 2. ภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรเพิ่มมูลค่า 4.การพัฒนาการเกษตรที่สำคัญ 5.การบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 6. เมืองผ้าน่าอยู่น่าเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมแสดงกระบวนการที่มาของผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดสีขาวเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู, ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด, กรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด, ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และ 8.นิทรรศการสินค้าโอทอปของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้อุดหนุนซื้อผ้าขิดไหมทอยกดอก สีกรมท่า ความยาว 2 เมตร ของกลุ่มทอผ้าขิดไหมของนางลำดวน นันทะสุธา ประธานกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าขิดบ้านโพธ์คำ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 ทั้งนี้ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านจากบ้านโนนสูง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มอบผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายลูกแก้ว สีบานเย็น ยาว 7 เมตร ให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งผ้าผืนนี้ได้มัดเป็นชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งใช้ระยะเวลาทอนานกว่า 1 เดือน เพื่อเป็นการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากนี้ ยังและมีอีกหนึ่งผืนที่จะมอบให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ผู้ผลักดันผ้าไทยให้เป็นซอฟต์เพาเวอร์ หนึ่งในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ไทยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน