BTG เปิดตัว Betagro Ventures ลงทุนสตาร์ทอัพ FoodTech & AgriTech

เปิดตัว Betagro Ventures
Betagro Ventures ตั้งกองทุน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ลงทุนในกองทุนและสตาร์ทอัพ
  • เบทาโกร (BTG) เปิดตัว Betagro Ventures
  • ตั้งกองทุน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ลงทุนใ นกองทุน และสตาร์ทอัพด้าน FoodTech & AgriTech ทั่วโลก
  • ขับเคลื่อน นวัตกรรม สร้าง พันธมิตรทางธุรกิจ ครอบคลุม ระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้อง กับ การดำเนินธุรกิจของเบทาโกร

นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัทเบทาโกรจำกัด (มหาชน) หรือ BTG และกรรมการผู้จัดการ Betagro Ventures กล่าวว่า Betagro Ventures มุ่งเน้นการลงทุน และพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเบทาโกร

ผ่านการดําเนินงานภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1) การส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึง อาหารที่ปลอดภัย และ มีคุณภาพสูง

2) การพัฒนาแหล่งโปรตีนใหม่ที่ยั่งยืน 

3) การสร้างห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ จะถูกขับเคลื่อนผ่านการลงทุนตามเป้าหมาย และการบ่มเพาะสตาร์ทอัพภายในองค์กร

Betagro Ventures ได้จัดตั้งกองทุนมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลงทุนในสตาร์ทอัพ ที่อยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น (Early Stage) ที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ สอดคล้องตามกลยุทธ์หลักของ Betagro Ventures

ในการลงทุนจะมุ่งใช้ประโยชน์จาก ระบบนิเวศ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจ ของเบทาโกรใ นด้านอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคในวงกว้าง ผ่านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้ Betagro Ventures ยังมุ่งเน้น บ่มเพาะ และ ขยายธุรกิจภายในองค์กร ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร ของ เบทาโกร เข้ากับทักษะ และความรู้ความสามารถของ ผู้ประกอบการสมัยใหม่

โดย Betagro Ventures มีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจใหม่ที่ ตอบสนองความ ต้องการผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถเสริมแกร่งให้ธุรกิจเบทาโกรเติบโตยั่งยืนอีกด้วย

นายชยธร กล่าวว่า แม้ว่าโ มเดลธุรกิจแบบเดิม กำลังเผชิญกับ ความท้าทายจาก Technology Disruption และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ภาคธุรกิจ ยังเห็นโอกาสในการพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยการร่วมมือ กับสตาร์ทอัพ

โดย เชื่อว่า Open Innovation ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะช่วยเร่งให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน และ อนาคตได้เป็นอย่างดี

Betagro Ventures จะเป็นกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ของเบทาโกร ไปสู่ยุคใหม่ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยการลงทุนในสตาร์ทอัพ และการบ่มเพาะพัฒนาธุรกิจใหม่ เชื่อว่าการเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสูง

ทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สำคัญยังเป็นการ ยกระดับ อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวไปอีกขั้นอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

จุดเปลี่ยน “เบทาโกร” สู่เป้าหมายการเป็น “บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากลเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”

เครือเบทาโกร คว้ารางวัลโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”