“อนุสรณ์” เสนอ 5 แนวทาง แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

“อนุสรณ์” เสนอ 5 แนวทาง แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ รวมถึงกำลังจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

  • ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต
  • สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ
  • บริหารจัดการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
  • บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ
  • เร่งเจรจา FTA เปิดตลาดสินค้าเกษตรไทย

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายในญัตติ แนวทางการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า แม้จะมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรล้นตลาด อยู่หลายวาระ แต่ต้องยอมรับว่าความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรมีอยู่จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอฝากรัฐบาล แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง รดน้ำที่ราก พร้อมเสนอ 5 แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ดังนี้

1.ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย น้ำมัน ทั้งในรูปแบบนโยบายของรัฐ และใช้เทคโนโลยีนำการผลิต

2.สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดภาระดอกเบี้ย พักชำระหนี้เกษตรกร พักต้น พักดอก

3.บริหารจัดการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เปลี่ยน สปก. เป็นโฉนด เปลี่ยนที่ดินรกร้างให้เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร

4.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ น้ำคือชีวิต น้ำคือต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรควรเข้าถึงได้ โครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ พัฒนาระบบชลประทานต้องเร่งรัด

5.เร่งเจรจา FTA เปิดตลาดสินค้าเกษตรไทย เร่งนับหนึ่งในประเทศที่สูญเสียโอกาส จากการขาดการเจรจามานาน

“ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันนโยบายที่ได้หาเสียงไว้รวมถึงกำลังจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรโดยเร็ว” นายอนุสรณ์ กล่าว