“ธรรมนัส” เดินหน้าปลดล็อคอุปสรรคกฎหมาย-แรงงานด้านประมง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“ธรรมนัส” เดินหน้าปลดล็อคอุปสรรคกฎหมาย-แรงงานด้านประมง ผลักดันการฟื้นฟูภาคประมงไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

  • ประมงไทยมีมูลค่าส่งออกกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี
  • เป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงมากเป็นอันดับ 4 ของโลก

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เร่งผลักดันการฟื้นฟูภาคประมงไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยพยายามปลดล็อคข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการทำการประมง ทั้งในเรื่องแรงงาน กฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรชาวประมงให้สามารถทำอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน ก็ยังคงไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลของไทยให้มีผลผลิตได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าใน 3 ประเด็นหลัก คือ  1) ทบทวนการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยได้มีการคำสั่งยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติชุดเดิมจำนวน 8 ชุด เพื่อปรับเปลี่ยนกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการ แก้ไขปัญหาการประมงทะเล เพื่อฟื้นฟูการประมงและอุตสาหกรรมการประมง (IUU-ประมง) โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการ ปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 (2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับภาคการประมง (3) คณะอนุกรรมการด้านการเจรจากับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ

(4) คณะอนุกรรมการจัดระเบียบการประมงทะเล และการฟื้นฟูทะเลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (5) คณะอนุกรรมการช่วยเหลือ ชดเชย ความเสียหายในภาคประมง (6) คณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีเป้าหมายในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการประมงไทย ให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศและประชาชนอีกครั้งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านการเจรจาฯ มีหน้าที่ไปเจรจากับทางสหภาพยุโรป หรืออียู เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำการประมงของไทยในภาคเศรษฐกิจในเวทีโลก

3. การดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งได้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำการประมงและดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืน โดยให้ดำเนินการชดเชย เยียวยา ในการซื้อเรือที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาประมง IUU และยังไม่ได้ดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นด้วย 

 “ในฐานะที่ผมกำกับดูแลกรมประมง พร้อมสนับสนุนและปรับกลไกการทำงานแก้ไขปัญหาให้ชาวประมง

ซึ่งมีข้อเสนอมายังรัฐบาลที่พบว่ามาตรการในการทำการประมงที่ผ่านมาเข้มงวดมาก จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทในการทำการประมงในปัจจุบัน” รมว.เกษตรฯกล่าว

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับชาวประมงพื้นบ้านโดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประมงทะเลและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อฟื้นฟูการประมงไทยให้มีความยั่งยืน สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวประมง ส่วนการดำเนินการอื่น ๆ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสินค้าประมงที่สำคัญของไทยให้ความสำคัญในการรักษาความยั่งยืนของธรรมชาติ เพื่อตอบโจทย์เป็นการเฉพาะ

ปัจจุบันภาคประมงไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าประมงกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี เป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงมากเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น กลุ่มอาเซียน และจีน