87 สหกรณ์เจ้าหนี้จ่อลงทุนเพิ่มทุน”การบินไทย”

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

กรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุ เตรียมตั้งคณะทำงานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติพิจารณาเดือนมี.ค. นี้

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการการลงทุนในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการขอลงทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้เพื่อเพิ่มทุนให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ตามข้อเสนอของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) โดยสหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทยซึ่งมีมูลหนี้ 4.5 หมื่นล้านบาทต้องการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อเพิ่มทุนและแปลงหนี้เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ หวังเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการบริหารงานของผู้บริหารแผนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้จากผลการพิจารณาเบื้องต้นพบว่า การดำเนินการดังกล่าวน่าจะมีช่องทางที่จะช่วยเหลือสหกรณ์เจ้าหนี้ในการลดปัญหาหนี้เสียได้โดยอาศัยอำนาจของคพช. แต่เพื่อลดความเสี่ยง ต้องมีข้อมูลในการพิจารณาให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น เนื่องจากหุ้นกู้ของบมจ. การบินไทยไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อศึกษาสภาพคล่องของสหกรณ์เจ้าหนี้เฉพาะ 87 เจ้าหนี้การบินไทยว่า สามารถลงทุนเพิ่มเติมได้เท่าไหร่ ที่จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานและความมั่นใจของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์จะลงทุนได้หรือไม่นั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์นั้นๆ เสียก่อน  รวมไปถึงต้องพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนให้รอบด้านตามข้อสังเกตของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้รวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดเสนอคณะอนุกรรมการฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนที่จะพิจารณาเสนอความเห็นต่อคพช. ในเดือน มี.ค. 2565 ซึ่งตามข้อเสนอของตัวแทนคณะสหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทยได้ยกประเด็นว่า หุ้นกู้ที่จะออกในครั้งนี้ ทาง บมจ.การบินไทยจะมีหลักประกันเต็มจำนวน โดยมีระยะเวลาชำระคืน 6 ปี หากการบินไทยมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจะสามารถชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์เจ้าหนี้ได้ก่อนกำหนดตามแผนได้อีก 10% ด้วย

สำหรับคณะทำงานที่ตั้งขึ้นประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ข้อเสนอของชสอ. ที่เสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาประกอบด้วย 1.ขอให้พิจารณาเห็นชอบให้สหกรณ์ลงทุนในหุ้นกู้ของ บมจ.การบินไทย 2. ขอให้พิจารณาเห็นชอบให้สหกรณ์สามารถซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.การบินไทย ได้เพื่อใช้สิทธิ์ในการแปลงหนี้เป็นทุน โดยข้อเสนอของ บมจ.การบินไทยคือ กรณีการออกหุ้นกู้จะมีหลักประกันเต็มจำนวนและสหกรณ์เจ้าหนี้จะได้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. ได้ในจำนวนเดียวกับที่ให้สินเชื่อใหม่ที่ราคาหุ้นละ 2.5452 บาท รวมถึงจะได้สิทธิในการรับชำระภาระหนี้เดิมก่อนกำหนดสัดส่วน 10%