ครม.เสนอ”เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์”เข้าสู่บัญชีราย ชื่อมรดกโลก

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก และเห็นชอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ลงนามในเอกสารยื่นต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยประเทศไทยจะต้องจัดส่งเอกสารนำเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเข้าวงรอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ของคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งจะประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 44 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 การเสนอครั้งนี้มีแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 3 แหล่งได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ พื้นที่รวมประมาณ 8.66 ตารางกิโลเมตร

สำหรับเหตุผลที่สมควรสำหรับการมีคุณค่าความโดดเด่นเป็นสากล ได้แก่  เมืองโบราณศรีเทพมีรูปแบบผังเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ โดยผังเมืองขยายเป็น 2 ชั้นซ้อนกันเรียกว่า เมืองใน และเมืองนอก ส่วนศาสนสถานเขาคลังนอกแสดงถึงความเป็นมณฑลจักรวาลที่หลงเหลือหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์ ศาสนสถานถ้ำถมอรัตน์มีความสำคัญของศาสนสถานประเภทถ้ำ ประติมากรรมสกุลช่างศรีเทพ มีความโดดเด่นและแตกต่างจากประติมากรรมในยุคสมัยเดียวกัน โดยเป็นประติมากรรมสลักลอยตัว เอียงตน และมีลักษณะสีหน้าผสมผสาน

ทั้งนี้ เมืองโบราณศรีเทพ มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในสมัยทวารวดี มีการติดต่อรับคติความเชื่อทางศาสนา ทั้งพุทธศาสนาแบบเถรวาท มหายาน และศาสนาฮินดู มีการติดต่อสัมพันธ์กับวัฒนธรรมใกล้เคียงตั้งแต่วัฒนธรรมอินเดีย วัฒนธรรมเขมร และวัฒนธรรมทวารวดีจากแหล่งอื่นๆ โดยยังหลงเหลือหลักฐานทางโบราณคดีและงานศิลปกรรม สามารถแสดงความเป็นศูนย์กลางของอารยธรรม แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่ต่างศาสนาในระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางที่เชื่อมโยงเส้นทางสัญจร