ไม่รอช้า!…กรมทางหลวงเร่งสำรวจออกแบบโครงข่ายถนนตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตกบน ทล.4 สาย อ.กะเปอร์ – อ.สุขสำราญ จ.ระนอง มั่นใจรองรับพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มอบนโยบายผลักดันให้กรมทางหลวงเร่งดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทุกมิติ ยกระดับถนนด้านความปลอดภัยและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม อีกทั้งยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมเร่งรัดให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตกบนทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.กะเปอร์ – อ.สุขสำราญ 

ล่าสุดทางกรมทางหลวง  โดยสำนักสำรวจและออกแบบขานรับนโยบายดังกล่าวจึงเร่งดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบเพื่อขยายทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ให้มีขนาด 4 ช่องจราจร  เนื่องจากสภาพเส้นทางเดิมเป็นทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร พื้นที่เป็นที่ราบสลับลูกเนินทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญจึงดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม. 648+000   พื้นที่ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง แนวเส้นทางจะผ่านโรงพยาบาลกะเปอร์  ทางแยกทางหลวงหมายเลข 4130 ไป บ.บ้านนา และตัดผ่านชุมชน บ.ชาคลี และ บ.บางมัน จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการที่ กม. 673+800 (บริเวณบ้านบางมัน) อยู่ในพื้นที่ ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง  

นายสราวุธ  กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างโครงการ  1,930 ล้านบาท  และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  เพื่อจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2568 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี มีรายละเอียดงานดังนี้  

สำหรับรูปแบบโครงการได้ออกแบบรูปตัดทางหลวงหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศมี 3 ลักษณะ คือ

1. รูปแบบโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ราบและลูกเนิน ดำเนินการออกแบบดังนี้  ออกแบบขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับทิศทางละ 2 ช่องจราจร)  มีเกาะกลางแบบแท่งแบริเออร์(Median Barrier) ความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50  เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.20 เมตร  เกาะกลางแบบแท่งคอนกรีตกว้าง 3 เมตร  , 2. บริเวณพื้นที่ผ่านย่านชุมชน ออกแบบเป็นทางขนาด 8 ช่องจราจร ดังนี้ คือ บริเวณพื้นที่ บ.บางหิน ออกแบบขนาด 8 ช่องจราจร มีขนาดช่องจราจรสายหลักจำนวน 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ทิศทางละ 2 ช่องจราจร)  เกาะกลางแบบแท่งแบริเออร์ (Median Barrier) และเกาะยก (Raised Median)  /ปูด้วยพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete) กว้างช่องละ 3.50 เมตร  ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร ช่องจราจรทางขนานข้างละ 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3 เมตร เกาะกลางแบบแท่งแบริเออร์ (Median Barrier) หรือเกาะกลางแบบยก (Raised Median) กว้าง 3 เมตร มีการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านซ้ายทางกว้าง 3 เมตร

ส่วน บริเวณพื้นที่ย่านชุมชน อ.กะเปอร์ และ บ.บางมัน ได้ออกแบบทางหลวงย่านชุมชนขนาด 8 ช่องจราจร มีขนาดช่องจราจรสายหลัก 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ทิศทางละ  2 ช่องจราจร)  กว้างช่องละ 3.50 เมตร  ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร ช่องจราจรทางขนานข้างละ 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2 เมตร ด้านในกว้าง 0.50 เมตร มีเกาะกลางแบบแท่งแบริเออร์ (Median Barrier)  และแบบเกาะกลางแบบยก (Raised Median) กว้าง 3 เมตร และทางเท้ากว้าง 3.50 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและระบบสาธารณูปโภคสองข้างทางหลวง

นอกจากนั้น 3.ในส่วนของ แนวเส้นทางโครงการช่วงตัดผ่านพื้นที่ภูเขาชาคลี รูปตัดทางหลวงจะเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร  (ไป – กลับ ทิศทางละ  2 ช่องจราจร)  ความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50  เมตร  ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.20  เมตร  เกาะกลางแบบแท่งแบริเออร์ (Median Barrier) กว้าง 3 เมตร และมีช่องจราจรสำหรับรถบรรทุก (Climbing Lane)  1 ช่องจราจร ความกว้าง 3.50 เมตร โดยรูปแบบจะมีทั้งการขยายทางหลวงเข้าไปทางด้านภูเขาซึ่งอยู่ขวาทางและรูปแบบที่มีการตัดภูเขาเพื่อปรับความลาดชันของถนนและช่วงที่ต้องปรับแก้โค้งราบให้มีความปลอดภัย

นายสราวุธ กล่าวว่า ทั้งนี้ เส้นทางโครงการมีบางช่วงที่ตัดผ่านย่านชุมชนและทางหลวงท้องถิ่น ทางกรมทางหลวงจึงได้ออกแบบจัดการจราจร ดังนี้คือ  รูปแบบที่ 1 รูปแบบสะพานทางลอดกลับรถ (Bridge for Underpass)  จำนวน 9 แห่ง  โดยรูปแบบนี้เป็นการก่อสร้างสะพานบกบนทางหลวงโครงการให้ถนนท้องถิ่นลอดผ่านและกลับรถ ออกแบบให้มีความสูงเพียงพอที่รถประเภทต่างๆ สามารถลอดผ่านได้ เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย ส่วนรูปแบบที่ 2 รูปแบบจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง จำนวน  13 แห่ง  โดยรูปแบบนี้จะเป็นการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบกลับรถในโครงการให้มีความปลอดภัยขึ้น 

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตก รองรับการเดินทางและภาคขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ อันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนองตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Dorridor : SEC) และความเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์หรือสะพานระเบียงเศรษฐกิจ) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน