ไขข้อสงสัย? รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ปัจจุบันอยู่สถานะไหน!?…

  • ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา
  • ตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ
  • เปิดให้บริการรแน่ภายในปี 2570

สำหรับสถานะของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมาปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา และดำเนินการใน 5 ประเด็น ได้แก่

การเวนคืน ที่ส่งผลกระทบกับสัญญา 11 สัญญาล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินการก่อสร้างมีผลบังคับ ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

การขอพื้นที่จากส่วนราชการ เช่น กรมป่าไม้ กรมชลประทาน และกรมธนารักษ์ ซึ่งได้รับผลกระทบ 7 สัญญา ขณะนี้อยู่ะหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานีอยุธยา ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกให้พิจารณาย้ายสถานี
ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบต่อมรดกโลกทางวัฒนธรรม หรือ HIA แล้ว โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 มีระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 24 เมษายน 2566

  1. โครงสร้างร่วมระหว่างโครงการฯ กับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จและเริ่มก่อสร้างได้ ภายในต้นปี 2566
  1. สถานการณ์โควิดที่กระทบงานระบบ ทำให้งานออกแบบระบบทั้งหมด และขบวนรถไฟงานก่อสร้างและติดตั้ง รวมถึง งานฝึกอบรมบุคลากรและงานถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องหยุดชะงัก

ล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยและคู่สัญญา อยู่ระหว่างตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ คาดว่าจะเดินหน้างานระบบได้ภายในต้นปี 2566

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ความมั่นใจว่า จะเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ภายในปี 2570