ให้รีบ!…เริ่มแล้วเปิดลงทะบียนออนไลน์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ”กัมพูชา-ลาว-เมียนมา”มีเวลาถึง 13 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทย และผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด–19 ระลอกใหม่ รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด มีการปรับแผน ปฏิบัติการเชิงรุก รวมทั้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

ดังนั้นทางกระทรวงแรงงาจึงได้เสนอแนวทางให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ให้อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ พร้อมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด– 19 จากภายนอกประเทศ

โดยมีเป้าหมายเป็นคนต่างด้าว 3 กลุ่ม ประกอบด้วย คนต่างด้าว ที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาง , คนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน

ผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าว ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ต้องการจ้าง และคนต่างด้าว ที่ยังไม่มีนายจ้าง แจ้งข้อมูลบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม -13 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นขั้นตอนแรก เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพ/ซื้อประกันสุขภาพ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน และจัดทำทะเบียนประวัติคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยต่อไป