“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

วันนี้ (24 ก.ย.64) เมื่อเวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

โดยเมื่อเสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลศิริราช  ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศิริราช พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าฯรับเสด็จ

จากนั้นทรงเสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครั้นเสด็จฯถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ กราบ

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ ทรงกราบ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะฯ  ทรงกราบ แล้วเสด็จ ฯ ไปประทับพระราชอาสน์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีวางพานพุ่มดอกไม้ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะฯ กราบ

จากนั้น ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึก ตามลำดับ

วันที่ 24 กันยายน “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตร อันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล กองทัพเรือ การประมง การสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกให้ปรากฏสืบไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงาน “วันมหิดล” เป็นประจำทุกปี โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้มาโดยตลอด เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต่างพร้อมใจร่วมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก การจัดรายการพิเศษ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมน้อมรำลึกในวันนี้ (24 ก.ย. 64) เริ่มตั้งแต่ เวลา 07.00 – 11.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โดยองค์การภาครัฐและเอกชน เวลา 09.00 – 10.00 น. งานปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ  เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Virtual Meeting ได้แก่ Ÿเรื่อง บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์จำกัด กับบทบาทผู้ผลิตวัคซีนโควิด 19 Ÿเรื่อง การพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายระหว่าง  คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล องค์การเภสัชกรรม และองค์กร PATH และ Ÿเรื่อง ความก้าวหน้า COVID-19 mRNA Vaccine ประเทศไทย

แม้ยังอยู่ในสถานการณ์โรคโควิด 19  ยังมีผู้ป่วยด้อยโอกาสมารับบริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี  จึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านั้น ให้เข้าถึงการรับบริการ และยังคงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ในการช่วยเหลือผู้ป่วยทุกเศรษฐานะ เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมตามรอยพระบาท ด้วยการเป็นผู้ “ให้” แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส  รพ.ศิริราช  เพราะการให้ของทุกท่านเปรียบเสมือนท่านมีส่วนในการรักษาผู้ป่วยเหล่านั้น โดยสามารถบริจาคตามศรัทธาผ่านทางช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้

บริจาคออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์วันมหิดล หากบริจาค 100 บาท ขึ้นไป รับธงวันมหิดล 1 ผืน บริจาค 500 บาท ขึ้นไปรับ WIN Masks 2 ชิ้น (สามารถเลือก Size S, M, L)  บริจาคด้วยตนเองที่ ศิริราชมูลนิธิ 1) ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658 – 60, 0 2414 1414 และ 0 2419 7688  โทรสาร 0 2419 7687 e-mail: donate_siriraj@hotmail.com  line: @sirirajfoundation  2) รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.00 – 15.30 น. 3) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา08.30 – 15.30 น. บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ช่ือบัญชี“ศิรริ าชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์ โดยสแกนผ่าน QR Code หรือ สอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646-8