ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 8 สถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 19.42 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

“การรักษาและสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศนั้น จะประสบผลสำเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้าพร้อมกันไป ทุกคนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน จึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในสรรพวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงอย่างถูกต้องตรงกัน อันจะทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง ความรอบคอบระมัดระวัง และความสุจริตบริสุทธิ์ใจ โดยมีความมั่นคงของประเทศชาติ และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกัน ก็หวังได้ว่า ชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ ด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดไป”