โอนเรียบร้อย… “เศรษฐา ทวีสิน” ดำเนินการโอนหุ้น SIRI ทั้งหมดกว่า661 ล้านหุ้น ให้บุตรสาว

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แสนสิริ  จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ได้แจ้งในแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร หรือแบบ 59 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ว่า เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 ได้โอนหุ้นSIRI ทั้งหมดที่ถือออยู่จำนวน 661,002,734 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.44% ให้กับ น.ส.ชนัญดา ทวีสิน ซึ่งเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้