โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร “มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์-ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์” เป็น พันตรีหญิง

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์
  • ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564)เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย ดังนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/052/T_0001.PDF