โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 18,099 ราย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 18,099 ราย ดังนี้

รายชื่อฉบับที่ 1 👇

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/040/T_0001.PDF

รายชื่อฉบับที่ 2 👇

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/040/T_0361.PDF