โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์-นายตำรวจราชองครักษ์ 34 ราย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2595 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายต ารวจราชองครักษ์ จำนวน 34 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบกจำนวน 6 นาย

 1. พันเอก โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์
 2. พันเอก ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์
 3. พันเอก เทพพิทักษ์ นิมิตร
 4. พันเอก เสกสรร คูห์สุวรรณ
 5. พันเอก วรเวช วนมงคล
 6. พันเอก พฤฒนันท์ หริ่มเจริญ

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 2 นาย

 1. พลเรือตรี เสนอ เงินสลุง
 2. นาวาเอก สมชาย น้อยพิทักษ์

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 1 นาย

 1. นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 25 นาย

 1. พลตำรวจตรี ปัญญา ปิ่นสุข
 2. พลตำรวจตรี วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา
 3. พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
 4. พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
 5. พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
 6. พลตำรวจตรี พิทักษ์ อุทัยธรรม
 7. พลตำรวจตรี สยาม บุญสม
 8. พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แสงนุ่ม
 9. พลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ
 10. พลตำรวจตรี อนันต์ นานาสมบัติ
 11. พลตำรวจตรี สมควร พึ่งทรัพย์
 12. พลตำรวจตรี อ านาจ ไตรพจน์
 13. พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว
 14. พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
 15. พลตำรวจตรี สันติ ชัยนิรามัย
 16. พลตำรวจตรี สมบูรณ์ เทียนขาว
 17. พันตำรวจเอก สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์
 18. พันตำรวจเอก จตุพล เร่งถนอมทรัพย์
 19. พันตำรวจเอก เด่นหล้า รัตนกิจ
 20. พันตำรวจเอก ทนงศักดิ์ ปันไชย
 21. พันตำรวจเอก วชิรา ยาวไทยสงค์
 22. พันตำรวจเอก ปิยรัช สุภารัตน์
 23. พันตำรวจเอก พิชญ์รุจ กุลวิมลประทีป
 24. พันตำรวจเอก จามร ทองพรรณ
 25. พันตำรวจเอก สุรศักดิ์ มโนทัย