โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2652 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมราเชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 15 รายชื่อ ดังนี้

1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานันท์  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

2. นายเกษม วัฒนชัย  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

3. นายพลากร สุวรรณรัฐ  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

4. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

5. นายศุภชัย ภู่งาม  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

6. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

7. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

8. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

9. นายจรัลธาดา กรรณสูต  เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

10. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

11. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

12. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

13. นายอำพน กิตติอำพน  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

14. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

15. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓