โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน 4 คน

วันที่ 17 ก.ค.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 4 คน ดังนี้

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

1.ร้อยตรี วิรัตน์ จันทร์รุณ

2.นายบังเอิญ จุ้ยมิน

ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

1.นางขันเงิน จอมม้อย

2.นางพิทยา สาระมิตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน