โปรดเกล้าฯพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 8 ราย

วันที่ 4 ก.พ.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา 4 และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

1.ว่าที่ พันเอก ประสิทธิ์ วงศ์อินทร์ เป็น พันเอก
2.ว่าที่ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง
3.ว่าที่ พันโทหญิง อรพิน หิมวันต์ เป็น พันโทหญิง
4.ว่าที่ พันตรีหญิง มยุรี ฟุ้งสกุล เป็น พันตรีหญิง
5.ว่าที่ ร้อยเอก นรเทพ แสนทวีสุข เป็น ร้อยเอก
6.ว่าที่ ร้อยโท ถนอม สอนสะอาด เป็น ร้อยโท
7.ว่าที่ ร้อยโท กาญจนพรรณ ขันตี เป็น ร้อยโท
8.ว่าที่ ร้อยโท บัณฑิต จ่าเนียรกุล เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที 6 ในรัชกาลปัจจุบัน