โควิด-19ฟาดหางใส่ค้าชายแดน-ค้าผ่านแดนไทย

  • ยอด 2 เดือนทำได้แค่ 1.7 แสนล้านบาท ทรุดฮวบ6.46%
  • เหตุจีนปิดประเทศทำขนส่งสินค้าหยุดชะงัก
  • แต่มาเลเซียยังเป็นคู่ค้าอันดับ1ด้วยมูลค่ากว่า6หมื่นล้าน

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในช่วง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปี 63 ว่า มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 171,314 ล้านบาท ลดลง 6.46% แบ่งเป็นการส่งออก 117,946 ล้านบาท ลดลง 6.10% และการนำเข้า 53,368 ล้านบาท ลดลง 7.25% ไทยเกินดุลการค้า 64,578 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาในด้านการค้าชายแดน พบว่า มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับ 1 มูลค่า 62,807 ล้านบาท ลดลง 10.48% รองลงมาคือ ลาว 43,717 ล้านบาท ลดลง 14.04% กัมพูชา 33,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.66% และเมียนมา 30,885 ล้านบาท ลดลง 5.89% ขณะที่การค้าผ่านแดนไปจีนตอนใต้ สิงคโปร์ และเวียดนาม พบว่า สิงคโปร์มีมูลค่าสูงสุด 14,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.68% ตามด้วยจีนตอนใต้ 12,256 ล้านบาท ลดลง 27.34% และเวียดนาม 6,898 ล้านบาท ลดลง 46.47%

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า ด้านกัมพูชา การค้ายังคงขยายตัวสูงขึ้น โดยการส่งออกของไทยไปกัมพูชา เพิ่มขึ้นถึง 14.86% โดยเฉพาะเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ด้านลาว การส่งออกยังคงขยายตัว โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และน้ำมันดีเซล ด้านเมียนมา ขยายตัวเช่นกันในสินค้าน้ำมันดีเซล เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และผ้าผืนและด้าย และด้านมาเลเซีย ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้ายางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น

“การค้าชายแดน และผ่านแดน ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้การขนส่งสินค้าหยุดชะงักในช่วงที่ผ่านมา จากการที่จีนปิดประเทศ และประเทศต่างๆ ทยอยปิดประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการส่งออกโดยรวมของไทยที่ลดลง ขณะที่ไทย ได้เลื่อนการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ในวันที่ 28 – 31 มี.ค.31 63 ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ออกไปก่อน ส่วนในระยะต่อไป กรมมีแผนการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในอีกหลายจังหวัด เช่น เชียงราย นครพนม ตาก และยะลา ซึ่งหวังว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนได้เป็นอย่างดี หลังผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 แล้ว”