โควิดซัด! กบร.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือสายการบิน 3 เดือเริ่มม.ค. – มี.ค. 64 ทั้งปรับลดค่าขึ้น ลงอากาศยานเที่ยวบินภายในประเทศต่างประเทศลง50%-ยกเว้นค่าจอดเครื่องบิน-ลดค่าจราจรทางอากาศ

โควิดซัด! กบร.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือสายการบิน 3 เดือน เริ่มม.ค. – มี.ค. 64 ทั้งปรับลดค่าขึ้น ลงอากาศยานเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ ลง50%-ยกเว้นค่าจอดเครื่องบิน-ลดค่าจราจรทางอากาศลง20-50%ขยายเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าออกประเทศให้ กพท.จาก 15 วันเป็น90 วัน พร้อมทั้งให้ กพท.ตรวจสอบมาตรฐานปลอดภัย การบำรุงรักษาเครื่องบินของสายการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO-FAA -EASA ห้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนเสนอ กบร. พิจารณาต่อไป

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การบินพลเรือน (กบร.)ว่า ที่ประชุม กบร. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ระยะที่3 โดยให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือพิจารณาเป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสแรกของปี 64 ระหว่าง เดือนมกราคม – มีนาคม 64 โดยมาตรการช่วยเหลือประกอบด้วย มาตรการด้านการลดค่าใช้จ่ายของสายการบิน 4 มาตรการ ดังนี้ คือ 1.ทอท. และ ทย. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตรา50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2. ทอท. และ ทย. ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking charge) ให้แก่สายการบินที่ทำการหยุดให้บริการชั่วคราว

และ 3. ทอท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge)
ลงอัตรา ลงอัตรา50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ 4 .บวท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศ(Air Navigation Service Charge) ลงใน ลงอัตรา50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และลดลงในอัตรา 20% สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ส่วน 4. มาตรการทางการเงิน ได้แก่ กพท. ได้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Terms)  ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ จาก 15 วันเป็น90 วันนอกจากนั้น กบร. สั่งการให้ กพท. รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของ ทย. และ บวท. ต่อไป

นอกจากนั้นทาง คณะกรรมการการบินพลเรือนได้มีมติให้ กพท. พิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอากาศยานของผู้ขออนุญาตประกอบการการบินพลเรือนมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO,องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ  FAA และ  องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรปหรือ EASA โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และนำเสนอ กบร. พิจารณาต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ที่ประชุมกบร.ยังมีมติเห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) ซึ่งคณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับได้พิจารณาแล้ว โดยให้กรรมการการบินพลเรือนช่วยพิจารณาทบทวนเงื่อนไขให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย โดยถือว่า กบร. ได้เห็นชอบในการปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขมาตรฐานต่อไป