โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีนเบิกจ่ายทะลุเป้า

  • สคร.เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงกว่าเป้าหมาย
  • ต้นปี-เมษายน 2566 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 94,834 ล้านบาท

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนเมษายน 2566 จำนวน 94,834 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 109 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2565 – เดือนเมษายน 2566) 34 แห่ง จำนวน 62,997 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107 ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566 – เดือนเมษายน 2566) 9 แห่ง จำนวน 31,838 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 113 ของแผนการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566(ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566)  แผนการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ (ต.ค. 65 – เม.ย. 66)จำนวน 34 แห่ง (7 เดือน) 59,118 62,997 ร้อยละ 107 ปีปฏิทิน (ม.ค. – เม.ย. 66)จำนวน 9 แห่ง (4 เดือน) 28,284 31,838 ร้อยละ 113รวม 43 แห่ง 87,402 94,834 ร้อยละ 109

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญยังสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง และโครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ของ รฟท.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 เป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 7 เดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 ของกรอบงบลงทุนทั้งปี และเป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 4 เดือน คิดเป็นร้อยละ 21 ของกรอบงบลงทุนทั้งปี ทั้งนี้ สคร. จะกำกับติดตามให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องต่อไป