“เพื่อไทย”  ยืนยันมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี   3 คน

  • ปรับข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่
  • แต่งตั้ง ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รักษาการเหรัญญิก
  • ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รักษาการโฆษกพรรค

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของพรรคเพื่อไทย ว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามข้อบังคับของพรรคที่กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการปฏิบัติด้านกิจกรรมทางการเมืองและงบการเงินในรอบปี เพื่อส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของพรรค ให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่เพิ่งออกมาใหม่

สำหรับกรรมการบริหารพรรค ที่ได้รับความเห็นชอบการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อเดือนธันวาคม 2565 มีกรรมการบริหารพรรคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จึงมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อมีการลาออกก็ได้เลือกกรรมการบริหารที่ยังอยู่ทำหน้าที่รักษาการแทน คือ ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิกพรรค และ ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค ทำหน้าที่รักษาการโฆษกพรรค 

ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั้น กระบวนการสรรหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอยู่ระหว่างดำเนินการ ยืนยันว่ามี 3 คนและจะประกาศเมื่อมีการยุบสภาเป็นลำดับต่อไป   ยกตัวอย่างถ้ามีการยุบสภาฯวันที่ 22 มี.ค. มีการเปิดรับสมัครและให้เวลาในการสมัคร หากปิดรับสมัครวันที่ 28 มี.ค. อย่างช้าสุดเราก็จะประกาศไม่เกิน 28 มี.ค. สำหรับกระบวนการสรรหาแคนดิเดตนายกฯของพรรคนั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และเรามีรายชื่อมากกว่า 3 คน