เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ครม.อนุมัติตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

  • เน้นมุ่งบูรณการด้านการวิจัย
  • พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ
  • ทั้งด้านพลังงานหมุนเวียน-ระบบเก็บกักพลังงาน
  • พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล-โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy Technology Center : ENTEC) เป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นศูนย์รวมการบูรณการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และนานาชาติให้สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง (Translational Research) ในภาคอุตสาหกรรมและขยายผลไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

สำหรับศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ได้กำหนดกรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไว้ 5 ด้าน โดยดำเนินการช่วงระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ.2563-2567) ดังนี้ 1.พลังงานหมุนเวียน เน้นการพัฒนาวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อน รวมทั้งพลังงานหมุนเวียนอื่นที่มีศักยภาพ เช่น พลังงานลม เชื้อเพลิงชีวภาพ  2.ระบบเก็บกักพลังงาน เน้นการพัฒนาวิจัยด้านแบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ (ตัวเก็บประจุที่มีขนาดความจุมากกว่าชนิดปกติ ใช้ในรถไฮบริดและโครงการพลังงานทดทนต่าง ๆ) เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การผลิตวัสดุตั้งต้นเซลล์ การนำไปใช้งาน จนถึงการจำกัด 3.พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล เน้นการพัฒนาวิจัยด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตน้ำมันที่มีมาตรฐานสูงขึ้น เช่น EURO 5 และ EURO 6

4.การจัดการระบบพลังงาน เน้นการวิจัยเทคโนโลยี ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro grid) บูรณาการการนำพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บพลังงานเข้าสู่ระบบไฟฟ้า และ 5.การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เน้นวิจัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและประสิทธิภาพทางความร้อน และการใช้ประโยชน์จากของเสียหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมพลังงาน

ทั้งนี้ การดำเนินงานของศูนย์ฯดังกล่าวนี้ จะบูรณการร่วมกับกระทรวงพลังงาน หน่วยงานวิจัยด้านพลังงานของประเทศที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของอัตรากำลังจะไม่มีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติงานด้านพลังงานของ สวทช. โดยบริหารจัดการอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ความท้าทายของสาขาพลังงาน คือ การจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตและการลดการนำเข้า ซึ่งประเทศไทยนำเข้าพลังงานคิดเป็น 60% ของพลังงานที่ใช้ในประเทศ มีเพียง 15% ที่ผลิตได้ในประเทศ มาจากการใช้พลังงานหมุนเวียน และการดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติตามเป้าหมาย 5 ปีแรกจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 10,000 ล้านบาท 

โดยมาจากหลายองค์ประกอบ เช่น การลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การลดต้นทุนการผลิต การสร้างรายได้เพิ่ม สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 10 ราย สร้างเครือข่ายทางด้านพลังงานภายในประเทศและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 60 พันธมิตร มีบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ทั้งในด้านวิจัยและด้านเทคนิคของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติไม่น้อยกว่า 120 ราย และสามารถพัฒนาการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเชิงลึก