เพิ่มสินค้าเฝ้าระวังต่างชาติสวมสิทธิ์ไทยส่งออก

  • กรมการค้าต่างประเทศเพิ่มใหม่อีก 8 รายการ
  • หลังสหรัฐฯ-อียูชี้เบาะแสหวั่นอ้างชื่อไทยส่งออก
  • ผู้ส่งออกต้องยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ปรับปรุงแก้ไขบัญชีสินค้าเฝ้าระวัง หรือสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าจากไทยส่งออกไปสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อียู) เพิ่มเติมอีก 8 รายการ รวมเป็น 48 รายการ หลังจากกำหนดสินค้าเฝ้าระวัง 42 รายการมาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.65 เพื่อให้สอดคล้องกับรายการสินค้าที่สหรัฐฯ และอียูได้ตรวจสอบ รวมทั้งปรับปรุงพิกัดศุลกากรของสินค้าเฝ้าระวังดังกล่าวให้เป็นฉบับปี 65 โดยสินค้าที่เพิ่มเติม 8 รายการ เป็นสินค้าเฝ้าระวังในการส่งออกไปสหรัฐฯ 6 รายการ ได้แก่ 1.พื้นไม้อัด 2.ผ้าแคนวาส 3.เหล็กลวดคาร์บอน 4.ท่อเหล็กคาร์บอน 5.ตะปูเหล็ก และ 6.ลวดเย็บกระดาษ และสินค้าเฝ้าระวังในการส่งออกไปสหภาพยุโรป 2 รายการ ได้แก่ 1.เหล็กลวดคาร์บอน และ 2.อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

อย่างไรก็ตาม มีสินค้า 1 รายการที่นำออกจากรายการสินค้าเฝ้าระวังในการส่งออกไปยุโรป ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า และสินค้าที่จัดกลุ่มรวมกันสำหรับการส่งออกไปสหรัฐฯ 1 รายการ ได้แก่ ฟูกที่นอน โดยบัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวังฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.66 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กรมยังได้ร่วมมือกับอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย โดยกรมได้จัดส่งบัญชีสินค้าเฝ้าระวัง ทั้ง 48 รายการ ให้แก่ทั้ง 2 หน่วยงานทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฟอร์มซีโอ ทั่วไป) ต่อไป

นายรณรงค์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.65 ที่กรมได้กำหนดบัญชีสินค้าเฝ้าระวัง 42 รายการ และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องยื่นขอตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าจากกรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอฟอร์มซีโอทั่วไปนั้น พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-ธ.ค.65 กรมได้ตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า 593 ฉบับ เป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดไทย 584 ฉบับ ได้แก่ ส่วนประกอบรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ จักรยาน มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ และจักรยานไฟฟ้า เป็นต้น และสินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดไทย 9 ฉบับ ได้แก่ รถจักรยานสองล้อ จักรยานไฟฟ้า ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ล้ออัลลอย และดุมล้อ เป็นต้น เนื่องจากการผลิตไม่เป็นไปตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศปลายทาง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ ปรับปรุงแก้ไขการผลิตให้เป็นไปตามกฎถิ่นกำเนิดของประเทศปลายทางแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายการสินค้าเฝ้าระวังที่ต้องยื่นตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าทั้ง 48 รายการ ได้ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด เพื่อขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรม โทร. 1385