ขนส่งทางบกเพิ่มความสะดวกให้เรียกรถผ่านแอปฯได้เพิ่มอีก2 ราย“โรบินฮู้ด-แกร็บ”

ขนส่งทางบกให้การรับรองแอปพลิเคชันอีก 2 ราย “โรบินฮู้ด” (Robinhood) และ “แกร็บ” (Grab) สำหรับนำรถยนต์มารับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันผ่านการรับรองแล้วรวม 5 ราย  

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ภายหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564  เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกันนั้น  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  64 เป็นต้นมา ขนส่งทางบกได้ รับรองแอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไปแล้วจำนวน 3 ราย ได้แก่ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service), บอนกุ (Bonku), เอเชีย แค็บ (Asia Cab) และล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน  65 ได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด (Robinhood) และแกร็บ (Grab) เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ผู้ให้บริการ แอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ (Bank Guarantee) ภายใน 30 วัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ความเสียหายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารตามที่กำหนด และต้องจัดทำแผนจัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาภายใน 15 วัน โดยในแผนจะต้องกำหนดกรอบระยะเวลาการเร่งรัดนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาดำเนินการเปลี่ยนประเภทรถเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการโดยรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

นายเสกสม กล่าวว่า ในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถออนไลน์รองรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ โดยเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ในหัวข้อ “อบรมขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ” หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ให้จองคิวผ่าน DLT Smart Queue เพื่อยื่นคำขอ ทดสอบสมรรถภาพ และทดสอบข้อเขียน ณ สำนักงานขนส่ง และจะได้รับหนังสือสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อนำไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และใช้เป็นหลักฐานในการต่อภาษีประจำปีรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรอบภาษีต่อไปด้วย  

สำหรับแอปพลิเคชันที่มีการให้บริการรถจักรยานยนต์ในการรับส่งผู้โดยสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนั้น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยรถที่ให้บริการในระบบจะต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแบบมีจุดจอด (วิน) หรือจักรยานยนต์สาธารณะที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จัดเก็บอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินกว่าอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด และควบคุมให้มีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 คนต่อ 1 คัน การรับคนโดยสารต้องเป็นการเรียกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ห้ามรับคนโดยสารโดยการโบกเรียก และผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องเร่งรัดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ต้องการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนประเภทรถเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วโดยจะต้องรวมอยู่ในแผนที่จัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกภายใน 15 วันด้วย