เปิด 3 เหตุผล “ไทยเบฟ” ดึง “โออิชิ”ออกจากตลาดหุ้น

  • หุ้นโออิชิ กรุ๊ปปริมาณการซื้อขายต่ำ
  • เพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร

วันที่ 11 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เตรียมยืนคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นจำนวน 76,279,602 หุ้น ในราคาหุ้นละ 59 บาท ซึ่งหากสำเร็จจะเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ โออิชิ กรุ๊ปจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไทย

1.ปัจจุบันหุ้นของโออิชิ กรุ๊ป มีปริมาณการซื้อขายต่ำ ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดเพื่อให้บริษัทได้หุ้นของโออิชิ กรุ๊ป จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือหุ้นโออิชิ กรุ๊ป อยู่ได้ปล่อยขายหุ้นให้กับบริษัท

2.ขณะนี้ไทยเบฟฯ อยู่ระหว่างศึกษาการปรับโครงสร้างธุรกิจกลุ่มอาหาร-เครื่องดื่มน็อนแอลกอฮอล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ/หรือเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ โดยจะดำเนินการจัดกลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มน็อนแอลกอฮอล์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รวมถึงการปรับโครงสร้างของกิจการในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย หรือโอนทรัพย์สินหรือสิทธิต่าง ๆ การควบรวมกิจการ การโอนสิทธิตามสัญญาทางการเงิน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงาน การโอนย้ายพนักงาน การกู้ยืม-ให้กู้ยืมเงิน การระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งการปรับโครงสร้างที่กล่าวมานี้อาจมีการทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทกับไทยเบฟ และ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยเบฟได้ทั้งนี้ ไทยเบฟจะพิจารณาดำเนินการตามแผนการดังกล่าวตามความเหมาะสมในอนาคต เนื่องจากแผนการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จึงอาจมีการเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้

ดังนั้น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ โออิชิ กรุ๊ป จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการและแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

3.เมื่อโออิชิ กรุ๊ป ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนลง

ทั้งนี้ ไทยเบฟฯ ยังยืนยันว่า แม้โออิชิ กรุ๊ป จะไม่ใช่บริษัทในตลาดหุ้นแล้ว แต่จะยังคงสถานะบริษัทมหาชนจำกัด และจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

โดยไทยเบฟฯ จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

1.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯสถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

ทั้งนี้ไทยเบฟจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เมื่อเงื่อนไขตาม (1) และ (2) สำเร็จลง แม้ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทตามคำเสนอซื้อของไทยเบฟครบทุกรายก็ตาม