เปิดไทม์ไลน์เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 2,995 ล้านบาท

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยไทม์ไลน์เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 วงเงิน 2,995 ล้านบาท คาดเริ่มเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ 29 ส.ค.นี้

  • จ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์สายวิชาชีพ
  • คาดได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณสัปดาห์หน้า
  • เริ่มเบิกจ่ายให้หน่วยบริการได้ตั้งแต่ 29 สิงหาคมเป็นต้นไป

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากงบกลาง วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 – ครึ่งเดือนแรกของมิถุนายน 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขั้นตอนและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2566 โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรค่าเสี่ยงภัยโควิดแล้ว คาดว่าสำนักงบประมาณจะอนุมัติและโอนเงินจัดสรรมายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงวันที่ 9-18 สิงหาคม 2566 จากนั้นกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะขออนุมัติจัดสรรต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแจ้งการจัดสรรไปยังกองคลังและกองสาธารณสุขฉุกเฉินช่วงวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กองสาธารณสุขฉุกเฉิน จะเป็นหน่วยดำเนินการจัดสรรและแจ้งกองคลังโอนงบประมาณไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 แห่ง เพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ทำเรื่องขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโอนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กองคลังจะเป็นหน่วยดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายและขออนุมัติปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อโอนงบประมาณไปยังผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกต่อไป คาดว่าทุกหน่วยงานจะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงบประมาณทราบภายใน 15 วันทำการถัดไป

“ยืนยันว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเร็วที่สุด ส่วนที่ยังค้างจ่ายในรอบการปฏิบัติงานช่วงครึ่งเดือนหลังของมิถุนายน – กันยายน 2565 ซึ่งสิ้นสุดการเป็นโรคติดต่ออันตรายจะเตรียมทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3,745 ล้านบาท ต่อ ครม.ชุดใหม่ต่อไป”