เปิดทำเนียบ 31 ประธานรัฐสภาจากอดีตถึงปัจจุบัน

  • รายชื่อประธานรัฐสภาและช่วงเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง
  • อำนาจและหน้าที่ประธานรัฐสภา

1. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

28 มิถุนายน – 1 กันยายน 2475,15 ธันวาคม – 26 กุมภาพันธ์ 2476

2. เจ้าพระยาพิชัยญาติ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 กันยายน 2475 – 10 ธันวาคม 2476

3. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (พลเรือตรี กระแส ประวาหะนาวิน)ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 26 กุมภาพันธ์ 2476 – 22 กันยายน 2477,6 กรกฎาคม 2486 – 24 มิถุนายน 2487,ประธานรัฐสภา และประธานพฤฒสภา31 สิงหาคม 2489 – 9 พฤษภาคม 2490,15 พฤษภาคม 2490 – 8 พฤศจิกายน 2490

4. เจ้าพระยาศรีธรรมมาธิเบศ (จิต ณ สงขลา)ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราญฏร 22 กันยายน 2477 – 15 ธันวาคม 2477,17 ธันวาคม 2477 – 31 กรกฏาคม 2478,7 สิงหาคม 2478 – 31 กรกฏาคม 2479,ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา 26 พฤศจิกายน 2490 – 18 กุมภาพันธ์ 2491,29 กุมภาพันธ์ 2491 – 14 มิถุนายน 2492,15 มิถุยายน 2492 – 20 พศจิกายน 2493, 22 พฤศจิกายน 2493 – 29 พฤศจิกายน 2494

5. พระยามานวราชเสวี (วิเชียร ณ สงขลา)ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร 3 สิงหาคม 2479 – 10 ธันวาคม 2480,10 ธันวาคม 2480 – 24 มิถุนายน 2481,28 มิถุนายน 2481 – 10 ธันวาคม 2481,12 ธันวาคม 2481 – 24 มิถุนายน 2482,28 มิถุนายน 2482 – 24 มิถุนายน 2483,1 กรกฎาคม 2483 – 24 มิถุนายน 2484,1 กรกฎาคม 2484 – 24 มิถุนายน 2485 ,30 มิถุนายน 2485 – 24 มิถุนายน 2486,2 กรกฎาคม 2487 – 24 มิถุนายน 2488,29 มิถุนายน 2488 – 15 ตุลาคม 2488,26 มกราคม 2489 – 9 พฤษภาคม 2489

6. พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ ประธานรัฐสภาและประธานพฤฒสภา 4 มิถุนายน 2489 – 24 สิงหาคม 2489

7. พลเอก พระประจนปัจนึก (พุก มหาดิลก)ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร 1 ธันวาคม 2494 – 17 มีนาคม 2495,22 มีนาคม 2495 – 23 มิถุนายน 2495,28 มิถุนายน 2495 – 23 มิถุนายน 2496,2 กรกฎาคม 2496 – 23 มิถุนายน 2497,29 มิถุนายน 2497 – 23 มิถุนายน 2498,2 กรกฎาคม 2498 – 23 มิถุนายน 2499, 30 มิถุนายน 2499 – 25 กุมภาพันธ์ 2500,16 มีนาคม 2500 – 23 มิถุนายน 2500,28 มิถุนายน 2500 – 16 กันยายน 2500,27 ธันวาคม 2500 – 23 มิถุนายน 2501,25 มิถุนายน 2501 – 20 ตุลาคม 2501

8. พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ์ สุทธิสารรณกร)ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร 20 กันยายน 2500 – 14 ธันวาคม 2500,ประธานรัฐสภาประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ, 6 กุมภาพันธ์ 2502 – 17 เมษายน 2511

9. นายทวี บุญยเกตุ ประธานรัฐสภาและประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 8 พฤษภาคม 2511 – 20 มิถุนายน 2511

10. พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา22 กรกฎาคม 2511 – 6 กรกฎาคม 2514,7 กรกฎาคม 2514 – 17 พฤศจิกายน 2514

11. พลตรีศิริ สิริโยธิน ประธานรัฐสภาและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 18 ธันวาคม 2515 – 11 ธันวาคม 2516

12. พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ประธานรัฐสภาและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 29 ธันวาคม 2516 – 7 ตุลาคม 2517

13. นายประภาศน์ อวยชัย ประธานรัฐสภาและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 17 ตุลาคม 2517 – 25 มกราคม 2518

14. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 7 กุมภาพันธ์ 2518 – 12 มกราคม 2519

15. นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 19 เมษายน 2519 – 6 ตุลาคม 2519,6 กุมภาพันธ์ 2544 – 5 มกราคม 2548

16. พลอากาศเอก กมลเดชะตุงคะ ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและประธานรัฐสภา22 ตุลาคม 2519 – 20 พฤศจิกายน 2519

17. พลอากาศเอก หะริน หุงสกุล ประธานรัฐสภาและประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน28 พฤศจิกายน 2519 – 20 ตุลาคม 2520,ประธานรัฐสภาและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน 2520 – 22 เมษายน 2522

18. นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา 26 เมษายน 2526 – 19 มีนาคม 2527

19. ศาสตราจารย์ อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา 30 เมษายน 2527 – 30 เมษายน 2528,

1 พฤษภาคม 2528 – 23 เมษายน 2530,24 เมษายน 2530 – 22 เมษายน 2532, 3 เมษายน 2335 – 26 พฤษภาคม 2534,

20. ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา 4 พฤษภาคม 2532 – 23 กุมภาพันธ์ 2534

21. นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา 28 มิถุนายน 2535 – 29 มิถุนายน 2535,

ประธานวุฒิสภา 28 มิถุนายน 2535 – 21 มีนาคม 2539, 6 เมษายน 2539 – 21 มีนาคม 2543

22. ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 22 กันยายน 2535 – 19 พฤษภาคม 2538

23. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 11 กรกฎาคม 2538 – 27 กันยายน 2538

24. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 24 พฤศจิกายน 2539 – 27 มิถุนายน 2543

25. นายพิชัย รัตตกุล ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 30 มิถุนายน 2543 – 9 พฤศจิกายน 2543

26. นายโภคิน พลกุล ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 8 มีนาคม 2548 – 24 กุมภาพันธ์ 2549

27. นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 23 มกราคม 2551 – เมษายน 2551

28. นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 15 พฤษภาคม 2551 – 10 พฤษภาคม 2554

29. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 สิงหาคม 2554 – 9 ธันวาคม 2556

30. ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานรัฐสภา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2558 – 8 พฤษภาคม 2562

31. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 28 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน

ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

2. กำหนดการประชุมรัฐสภา

3. ควบคุมและดำเนินกิจการของรัฐสภา

4. รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณรัฐสภา

5. เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก

6. แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใดๆ

7. หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://web.parliament.go.th/view/7/nationalassembly/TH-TH