เปิดคู่มือ “เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คริปโทเคอเรนซี-โทเคน”

ผู้สื่อข่าวรายงงานว่า กรมสรรพากรได้เผยแพร่คู่มือคำแนะนำเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคริโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล หลังได้ข้อสรุปจากการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคู่มือคำแนะนำฯ มีทั้งหมด 32 หน้า จะมีเนื้อหาครอบคลุม

  1. การจัดประเภทเงินได้ให้ชัดเจน โดยระบุประเภทเงินได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุมกำไร/รายได้จากการโอน/ผลประโยชน์อื่นใดจากคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล
  2. การคำนวณต้นทุนใช้วิธีมาตรฐานการบัญชีรับรอง โดยสามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Cost) โดยสามารถเปลี่ยนวิธีคำนวณในปีถัดไปได้
  3. การวัดมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล เวลาที่ได้มา หรือราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มาเพื่อให้ผู้เสียภาษีเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 เท่านั้น คู่มือนี้จึงมิได้ครอบคลุมประเด็นภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ ดังนี้

คำแนะนำสำหรับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรร