เช็ค! สถานะการลงทุน “กฟผ.”

  • ยืนยันเร่ง พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
  • ตามแผนพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทย 
  • แจงรายละเอียดการลงทุนรายภาค

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision 1) ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเป็นรายภูมิภาค ซึ่งแต่ละภาคจะต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลัก ที่เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและภาคเศรษฐกิจ เป็นที่พึ่งพาและสอดรับกับระบบไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 สำหรับโครงการที่ กฟผ. จะต้องดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-floating Solar Hybrid) ขนาด 45 เมกะวัตต์ ล่าสุดณ เดือนเม.ย. ที่ผ่านมาอยู่ที่  93.30% และมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)ในเดือนมิ.ย.นี้

นอกจากนี้ยังมี โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน กำลังผลิต 650 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการในเดือนธ.ค.นี้

ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน

ขณะที่ ภาคกลาง มีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ขนาด 2,100 เมกะวัตต์ และ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ระยะที่ 1 ขนาด 700 เมกะวัตต์ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก กกพ. และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในเรื่องรายงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ครั้งที่ 3 เพื่อประกอบ

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเฮชไอเอ) และโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ระยะที่ 1 ที่เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ครั้งที่ 2 เพื่อประกอบการจัดทำอีไอเอ

 ”ภาคใต้ มีโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 – 2 กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ และ ภาคเหนือ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 กำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกพ. และ สศช. “

 นอกจากนี้ กฟผ. อยู่ระหว่างจัดทำอีไอเอ ของโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 – 2 และอีเฮชไอเอ  โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 ฉบับคาดว่าจะเสนอ ครม. อนุมัติได้ในเดือนพ.ย.นี้  และโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1 – 2 ภายในเดือนมี.ค. 2565