“เฉลิมชัย”สั่งกรมประมงเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงทุกกลุ่ม

  • ประกาศสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงฯ
  • เผยจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า 2,600 องค์กร
  • ให้เงินสนับสนุนองค์กรละ 1 แสนบาทปีละ 200 องค์กร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังจากการประชุมร่วมระหว่างนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (ชุดใหม่) ว่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้เสนอประเด็นความเดือดร้อนจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน และการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบของ พ.ร.ก.การประมง เช่น ปัญหาต้นทุนการทำประมงที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันและต้นทุนอื่นๆ ในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวมีผลต่อราคาสินค้าประมง โดยขอให้รัฐบาลเร่งรัดโครงการนำเรือออกนอกระบบ

รวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงโดยขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน เสนอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือประมงพื้นบ้านได้รับสิทธิที่ควรได้รับ ขอให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ตามที่สมาคมเสนอรวมทั้ง พ.ร.ก.ประมงที่ขัดต่อหลักกฎหมายสากล

และไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือประมงของหน่วยงานอื่น (ไม่ใช่กรมประมง) ที่จะมีการบังคับให้ติดกล้องวงจรปิดตามแพปลาเอกชน และต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ยืนยันว่าจะติดตามดูแลทุกประเด็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงทุกกลุ่ม ส่วนเรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.ประมงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติก็จะช่วยประสานในกรณีเกิดปัญหา

นอกจากนี้ได้มอบหมายกรมประมงเร่งรัดดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสั่งการให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ให้เป็นธรรมเหมาะสมต่อไปโดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนกรณีปัญหาแรงงานตามมาตรา 83 จะประสานกับรัฐมนตรีแรงงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับชาวประมงทุกกลุ่มทั้งประมงนอกน่านน้ำ ประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้านและประมงเพาะเลี้ยงรวมทั้งอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบโดยได้จัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า 2,600 องค์กร ใน 50 จังหวัดพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพองค์กรละ 1 แสนบาทปีละ 200 องค์กรในการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างศักยภาพของประมงพื้นบ้านและท้องถิ่น

โดยล่าสุด รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้ประชุมและกำหนดเป้าหมายการฟื้นฟูการเพาะเลี้ยงกุ้งปีละ 4 แสนตันกับร่วมกับเครือข่ายสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและสมาคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่การผลิต สำหรับในส่วนประมงพาณิชย์และประมงนอกน่านน้ำถือว่าเป็นฐานเศรษฐกิจการประมงที่สำคัญ และได้รับผลกระทบจากมาตรการการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม หรือ IUU วิกฤตโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน จึงจำเป็นที่จะเพิ่มความร่วมมือกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน