“อุตสาหกรรม” เดินหน้ามาตรการลดการเผาอ้อย เปิดให้เช่าเครื่องสางใบอ้อย176 เครื่องทั่วประเทศ

  • ช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยสะดวกในการตัดอ้อยสด
  • ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า   เนื่องจากสถานการณ์ PM 2.5 นั้น กลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ปัญหาคุณภาพอากาศ ได้แพร่กระจายไปในวงกว้างเกือบทั่วประเทศ หลายภาคส่วนต่างพยายามหาต้นตอของปัญหาฝุ่นนี้ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยปัญหานี้จะเกิดในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวอ้อยของชาวไร่อ้อย 

ทั้งนี้ในปีที่ผ่าน ๆ มาจะมีปริมาณอ้อยไฟไหม้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวอ้อยของชาวไร่อ้อย จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการในการลดการเผาอ้อยของชาวไร่อ้อย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้รับทราบแผนการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ดังนี้
 1. ฤดูการผลิตปี พ.ศ. 2564/2565 ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ ไม่เกินร้อยละ 10 ฤดูการผลิต ปี พ.ศ. 2565/2566 ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ ไม่เกินร้อยละ 5 และฤดูการผลิตปี พ.ศ. 2566/2567 ปริมาณอ้อยไฟไหม้ร้อยละ 0
2. หักเงินชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ตันละ 30 บาท
 3. กำหนดโทษปรับโรงงานที่รับอ้อยไฟไหม้เกินเกณฑ์ที่กำหนด
 4. จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืม เพื่อสางใบอ้อยให้สะดวกต่อการตัดอ้อย
 5. ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ และลดการเผาใบอ้อยหลังตัด
6. ขอความร่วมมือโรงงานช่วยประกันราคารับซื้ออ้อยสดในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการตัดอ้อยสดอย่างน้อย 2 ฤดูการผลิต และให้จัดคิวรับอ้อยสดเข้าหีบเป็นอันดับแรก
7. ขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อยในอัตราที่เหมาะสมอย่างน้อย 2 ฤดูการผลิต
8. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร รถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลอื่น ๆ มาใช้ในไร่อ้อย

 นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ยังได้รับงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสางใบอ้อย เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถยืมไปใช้สางใบอ้อย เกิดความสะดวกในการตัดอ้อยสด จำนวน 176 เครื่อง และเส้นเอ็น 560 ม้วน โดยได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว รวมงบประมาณที่ใช้ 7,817,988 บาท และได้จัดสรรให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค (ศอภ.) ดังนี้
 – ศอภ.1 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 44 เครื่อง ราคา 39,224 บาทต่อเครื่อง และเส้นเอ็น 140 ม้วน โดยส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
– ศอภ.2 จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 44 เครื่อง ราคา 37,780 บาทต่อเครื่อง และเส้นเอ็น 140 ม้วน โดยจะส่งมอบวันที่ 24 กันยายน 2564
– ศอภ.3 จังหวัดชลบุรี จำนวน 22 เครื่อง ราคา 46,955 บาทต่อเครื่อง และเส้นเอ็น 70 ม้วน โดยจะส่งมอบในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 และ
– ศอภ.4 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 66 เครื่อง ราคา 46,545 บาทต่อเครื่อง และเส้นเอ็น 210 ม้วน โดยจะส่งมอบในวันที่ 19 กันยายน 2564