“อุตสาหกรรม” ตื่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินป้องกันโควิด

  • ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
  • ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงานและแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงอุตสาหกรรม และการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบรับรองบุคคลเพื่อผ่านเข้ากิจการหรือกิจกรรมอันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (COE) และร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงออุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านทาง Zoom Meeting

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564

#Thejournalistclub #โควิด19