ครบรอบ 108 ปี! “ออมสิน” สนับสนุน 108 ทุน รายละ 10,000 บาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน-นักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 108 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ในโครงการ “108 ปี เด็กดีของสังคม” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องเชิดชู “เด็กดีของสังคม” และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามุ่งบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ กตัญญูกตเวที อดออม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนอาหารกลางวันในโครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียน จำนวน 108 แห่ง แห่งละ 100,000 บาท โดยมี ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564